simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡ̇ܢ ܥܡܪ ܗ̣ܘܐ Xܢܐ ܒܢܝܘܕ X --XX ܘܠܝܫܪܐ ܘܓXܒܝܝܐ̈ X ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܢܒܝܐ̈ ܘܟܪܘܙܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܘܕܚܡܫ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܣܬܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܕܢܚ : ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܦܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܬܡ̇ܢ ܘܠܝܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܡܐܬܝܬܗ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܪܢ ܠܗ ܐܓܥ̣ܠ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܗ ܣܡ 5 ܡ̇ܢ ܕܥܡܐ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘܬ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܗܘܐX ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܕܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ X XX 77ܓܙܝܪܐ̈ ܥܠ ܥܘܪܠܐ̈ X ܚܕ ܗ̣ܘܐX ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܪܢ : ܘܣܡ ܬܘܒ ܐܦ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܩܕܡ ܚܙܬܗ ܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܡܥܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܬܐ ܠܐ 5 ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܇ ܨܠܡܐ̈ ܪܟܒX ܘܨܪܘ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ⁹ܣܛܢܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܗ̣ܘܐ ܫܘܪܝܗ : ܘܐܝܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܘܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ XX ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܗܠܠܘܝܗ ܡܢܘ : ܘܒܐܝܢܐ ܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܝܚܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܬܘܠܡܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ) X . X 9ܥܠܬܐ ܕܐXܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ : ܘܠܘ ³ܡܢܗ ܩܒܠܘX ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܟܝܢܐ 15ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ : ܐܝܟ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ . . ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘܝܐ ܐܡ̇ܪ . ܘܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ ܟ̇ܬܒ ܠܗ XX ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܬܡ̇ܢ ܘܢܦܪܢܣ ܠܟܠܗܘܢ ܬܓܡܝܗ̇̈ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥ X ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܦܩܘܕܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܘܠܝܢ̈ ܆ ܒܦܝܣܐ ܕܒܒܥܘܬܐ : ܐܠܐ 25ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܚܡܝܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܩܠܣ ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܕܒܛܝܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ