simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm X ܕܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ . ܘܕܬܠܬ Xܕܠܐ ܢܚܫܒܝܗ̇X : ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܬܬܘܝ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܗ̣ܘܐ ܫܘܪܝܗ : ܘܐܝܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܘܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ XX ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܗܠܠܘܝܗ ܡܢܘ : ܘܒܐܝܢܐ ܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܪܢ . ܐܠܐ ܥܒܕ ܡܐܬܝܬܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܥܪܒܐ ܇ ܚܕܐ 20 ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ ܟ̇ܬܒ ܠܗ XX ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܬܡ̇ܢ ܘܢܦܪܢܣ ܠܟܠܗܘܢ ܬܓܡܝܗ̇̈ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥ X ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܗܘܐX ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܕܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܓܠܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ X ܕܠܘ 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܝܚܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ⁹ܣܛܢܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ :
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ ܘܥܘܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܡܗ ܆ ܘܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܙܕܕܩܘ ܘܠܡܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ : ܘܠܘ ³ܡܢܗ ܩܒܠܘX ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ : ܘܝܬܪ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ XX ܠܗ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܓܕܦܘܢ ܒܬܪXX ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܬܘܠܡܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ) X . X 9ܥܠܬܐ ܕܐXܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ