simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܠܬܘܠܡܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ) X . X 9ܥܠܬܐ ܕܐXܪܬܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܩܕܡ ܚܙܬܗ ܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܡܥܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܡܬܐ ܠܐ 5 ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܇ ܨܠܡܐ̈ ܪܟܒX ܘܨܪܘ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ̈
BarKoni:ScholUrm X⁶ܕܚܠܝܡܐ ܚܙܬܗ ܒܚܪ ܩܠܝܠ ܕܩܕܡܘܗܝ : ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܣܓܝܦ ܡ̇ܢ ܟܠܢ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ : ܠܐ ܕܝܢ ܫܘܐ ܥܡܛܢܗ ܥܠ ܟܠܢ ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܟܪܣ̣ܛܝܢܐ : ܠܐ ܡܬܢܟܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܓܠܙܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ : ܐܢXX
BarKoni:ScholUrm ܗ̇ܘܐ ܆ ܐܡܝܢ . . X 12ܟܡܐ ܟܝܢܝܢ̈ ܗܘܝܢ ܘܟܡܐ ܬܘܕܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܘܗܝܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܚܙܝܢ ܠܗ ܠܐܣܛܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܐܝܕܝ̈
BarKoni:ScholUrm ܢܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܛܒܬܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܡܪܚܩܢ̈ ܠܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܐܘ ܠܛܒܬܐ̈ ܡܩܪܒܢ̈ ܠܗܘܢ : ܟܕ ܒܙܒܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܘܠܗܠ ܠܛܘܦܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ Xܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ 5ܚܪܫܐ ܘܥܘܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܡܗ ܆ ܘܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܠܡܙܕܕܩܘ ܘܠܡܣܒ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̇ܘ
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܠܦܘܬ ܡܕܡ ܕܐܬܒܚܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐ ܡ̇ܢ XX . ܨܒܝܢܐ ܗ̣ܘ ܥܒܕ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ . ⁰⁵ ܗܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܓܒܪܐ̈ : ܘܬܘܒ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܢܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܛܒܬܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܓܠܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܗ̣ܘܐ ܫܘܪܝܗ : ܘܐܝܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܘܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ XX ܫܡܐ ܗܢܐ ܕܗܠܠܘܝܗ ܡܢܘ : ܘܒܐܝܢܐ ܠܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm ܟܝܢܐ̈ : ⁰ ܡܠܦ ܠܗ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ⁹ܟܠ ܚܕ ܚܕ
BarKoni:ScholUrm ܒܢܘܪܐ ܡܪܝܐ X ܆ ܘܒܬܪ ܙܘܥܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܟܝܟܐ . ܘܟܕ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܚܐ ܡܪܝܐ . Xܘܒܬܪ ܪܘܚܐ ܢܘ̇XX ܆ ܠܐX
BarKoni:ScholUrm ܟܝܬ ܒܓܙܪXX ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̣ܢ ܪܓܫܝܗܘܢ̈ ܡܬܓܠܙܝܢ . ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ̈ : ܐܘ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܗXXܐܘ ܡܢ ܦܣܣܗ . ܠܐܝܠܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܥܐܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܚܢܦܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܣܟ ܡ̇ܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ 5ܢܗܘܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡܐܠܦ ܫܪܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ⁵ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ : ܘܠܘ ³ܡܢܗ ܩܒܠܘX ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܡ̣ܢ