simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm X ܕܝܩܝܪܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܣܟܠܘܬܢ : ܘܟܕ ܝܕܥ ܕܚܛܝܢܢ ܟܐܡܬ ܡܣܒܪ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܘ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܕܥ ܟܠ ܟܣܐ ܡܕܡ ܚܣ : ܐܠܐ ܐܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܪܫܢܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܠܗܐ̈ 5ܘܒܢܝ̈ ܐܠܗܐ̈ : ܘܕܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ : ܕܠܪܫܢܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܩܪܐ ܇ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܫܡܝܪܡ ܕܐܡܠܟܬ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ X . X ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐX ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ X XX 77ܓܙܝܪܐ̈ ܥܠ ܥܘܪܠܐ̈ X ܚܕ ܗ̣ܘܐX ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܡܪܢ : ܘܣܡ ܬܘܒ ܐܦ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܒܐ ܕܢܬܛܪX 5 X XX 8ܢܡܘܣܐ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ X ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܇ ܘܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܠܦܝܢ Xܗܘ̣ܘ : ܘܐܡܪܝܢX ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܗܘܐX ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܕܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡ̇ܢ ܥܡܪ ܗ̣ܘܐ Xܢܐ ܒܢܝܘܕ X --XX ܘܠܝܫܪܐ ܘܓXܒܝܝܐ̈ X ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܒܝܕ 25 ܢܒܝܐ̈ ܘܟܪܘܙܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܘܕܚܡܫ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܟܪܙܘ ܥܠܘܗܝ Xܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܢܚX . ܘܕܬܠܬ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܟܝܢܐ 15ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ : ܐܝܟ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ . . ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗܘܝܐ ܐܡ̇ܪ . ܘܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܣܬܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܕܢܚ : ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܐ ܟܦܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܬܡ̇ܢ ܘܠܝܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܡܐܬܝܬܗ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܪܢ ܠܗ ܐܓܥ̣ܠ ܩܠܝܕܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܗ ܣܡ 5 ܡ̇ܢ ܕܥܡܐ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܒܡܦܣܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘܬ : ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܬܩܒܠܬ ܒܥܘܬܗ : ܘܝܬܪ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ XX ܠܗ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܓܕܦܘܢ ܒܬܪXX ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܗܦܟ ܐܠܝܐ ܟܕ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ X ܕܠܘ 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܕܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܠܐ ܬܒܥܗ ܒܬܩܘܦ ܪܫܢܘܬܐ ܕܓܒܪܐ̈ : ܡ̇ܢ : ܘܒܚܝܠܐ XX ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ X ³ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܥܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐ ܕܦܐܐ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܐܡܪ ܠܗ XX ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܝܐܝܘܗܝ Xܐܡܪ ܠܗ X ܕܠܐ X ܬܟܪܐ ܠܗ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܙܥܘܪܬܐ ܐܢܐ ܘܠܝܬ ܠܝ ܬܕܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ⁹ܓܝܪ ܕܗܐ ܝܬܝܪ XX ܡ̇ܢ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠܝ ܬܗܘܐ ⁸ܐܝܬܝܗ̇ ܦܠܐܬܗ ܕܡܠܟܐ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܕܒܐܝܢܐ X ܛܟܣܐ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗ . X ܐܦ X ܒܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܝܚܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܝܟ