simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܚܠܐ . . ܡ̇ܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ
BarKoni:ScholUrm : ܐܠܐ 25ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ
BarKoni:ScholUrm ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܠܐ ܚܫܚܐ
BarKoni:ScholUrm ܒܗ ܕܬܫܒܘܚܬܗ Xܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX
BarKoni:ScholUrm ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆ ܡ̇ܢ ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ
BarKoni:ScholUrm . ܠܘ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܚܕܐ 20 ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܨܐ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܣܛܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܩܪܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ̇ܪܐܒܪܗܡ
BarKoni:ScholUrm ܫܡܥܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ
BarKoni:ScholUrm ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ
BarKoni:ScholUrm ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
BarKoni:ScholUrm ܡܘܕܥ X ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ
BarKoni:ScholUrm ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ