simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܘܐ ܘܩܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܬܘܒ X ܐܩ ܫܡܥܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܢܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܛܒܬܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܡܪܚܩܢ̈ ܠܝܠܘܦܐ̈ ܆ ܐܘ ܠܛܒܬܐ̈ ܡܩܪܒܢ̈ ܠܗܘܢ : ܟܕ ܒܙܒܢ
BarKoni:ScholUrm ܓܒܪܐ̈ : ܘܬܘܒ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܢܫܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܛܒܬܐ ܘܠܒܝܫܬܐ ܘܒܙܒܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܕܡX ܬܘܒ ܠܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ XX ܕܐܡܪ ܒܗ ܕܬܫܒܘܚܬܗ Xܕܐܠܗܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܘܠܗܠ ܠܛܘܦܣܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ Xܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܢ ܐܢܫ ܡܬܩܪܝܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܘܡܘܫX ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܣܡܠܐ . ܟܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܡܪ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܩܪܐ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ : ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ X ܕܠܘ 20ܠܡܕܡ ܛܥܝܢܐ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ ܗ̣ܝ X ܚܬܐ ܘܠܝܬ ⁶ܠܗ̇ ܬܕܝܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܡܡܝܩܢܐ̈ ܡܡܠܠ : ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܫܪܒܗ . ܠܘ ܐXܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܙܥܘܪܬܐ ܐܢܐ ܘܠܝܬ ܠܝ ܬܕܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ⁹ܓܝܪ ܕܗܐ ܝܬܝܪ XX ܡ̇ܢ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠܝ ܬܗܘܐ ⁸ܐܝܬܝܗ̇ ܦܠܐܬܗ ܕܡܠܟܐ : ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܨܐ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܣܛܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܘܒ ܕܡܢܗ ܕܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X0 ܗ̣ܘ ⁹ܡ̣ܢ ܕܠܡܙܟܐ : ܘܢܬܠܒܒ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ̇ܪܐܒܪܗܡ ܩܕܡܝܬ ܇ ܘܗ̣ܘܐܝܘܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ . ܐܢܫܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܡܪܝܢ ܕܩܪܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܪܫܢܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܠܗܐ̈ 5ܘܒܢܝ̈ ܐܠܗܐ̈ : ܘܕܐܡܪ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ : ܕܠܪܫܢܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܩܪܐ ܇ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ :
BarKoni:ScholUrm ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܪܝܗ̇ ܡܢܗ : ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫ ܕܓܠܐ ܬܟܣܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܡ̇ܢ ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ ܒܗ ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܒܠܡܐ ܆ ܘܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܘܡܗ ܡܢܘ ܦܬܚ : ܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ : ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܚܠܐ . .
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܪܢ . ܐܠܐ ܥܒܕ ܡܐܬܝܬܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܥܪܒܐ ܇ ܚܕܐ 20 ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܟܪܙܘ ܥܠܘܗܝ Xܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܢܚX . ܘܕܬܠܬ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܡܡܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܬܡ̇ܢ ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܓܠܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܐܬܬܨܝܪܘ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܘܦܠܐܬܗ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ