simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܘ̇ܝ ܕܝܠܟ ܢܐܡܪ ܠܟ ܆ ܗܪܛ ܥܡ ܣܒܐ ܣܒܠܝܘܣ ܡ̇ܢ . ܐܟܣܝܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܘ ܓܕܫܐ ܘܫܡܐ ܣܦܝܩܐ . ܘܐܢ
AntiTriThWrit ܡܬܐܡܪܝܢ ܇ ܦܐܪܛܝܢ ܐܘܣܝܢ ܕܝX ܠܡX ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܬܐܡܪܢ ܦܐܪܛܝܢ ¹ܐܘܣܝܢ . ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܒܐܘܣܝܐ
AntiTriThWrit ܡܘܢܘܐܘܣܝܘܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܟܝܪܙܝܢ ܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܝܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢ
AntiTriThWrit ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ ܐܫ ܡܢܢ ܆ ܐܘ ܒܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ ܐܢܫ ܡܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܐܢ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܆ ܩܕܡܐܝܬ
AntiTriThWrit ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܐܡܪܬ ܘܕܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܝܕܥ̣ܬ ܇ ܕܬܠܬܐ - ܐ ܒܗ̇ ܒܡܠ . ܬܐ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܐܝܟ
AntiTriThWrit ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܦ̣ܣܩ ܝܣܝܐ ܝܣ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܚܪܡܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܒܝܕ ܗܕܐ ܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝܐ ܆ ܕܚܢܢ
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟܠ ܡ . ܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܟܝܢܐ ܘܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܘܠܘܬ Xܘܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܚܢܢ
AntiTriThWrit ܕܒܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ . ܢܗܦܘܟ ܥܠ ܪܝܫܟ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܝܘܬ ܡ̇ܢ ܫܡܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܆ ܒܦܚܬܐ ܕܗܪܣܝܣ ܛܒܥܬ ܢܦܫܟ ܀ › XXX ܓܘܕܦܐ
AntiTriThWrit ܒܗܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܦܣܩܗ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܠܐ ܫܒܩܝܢܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܥܐ ܘܘܐ ܇ ܕܐܬܚܫܚܘ ܒܗܝܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡܬܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܇ ܕ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܝܢ ܚܠܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܀ ܚܠܦ ܣܘܥܪܢܐ̈
AntiTriThWrit ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ . ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܐܘܕܝܘ ܡ̇ܢ ܘ̇ܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܘܬ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢ-ܐܡܪ ܆ ܕܐܘܣܝܣ̈
AntiTriThWrit ܕܟܕ ܝܬ ܘܒܫܓܡܐ ܪܪ̣ܝܢ : ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܣܪܝܩܐ ܡܬܚܙܐ ܥܡܠܗܘܢ ܘܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܘܡܛܠ
AntiTriThWrit ܓܕܫܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܩܝܡܘ ܡܠܬܟܘܢ ܒܙܪܝܙܘܬܐ ܕܘܦܟܬܘܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܕܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܡܛܠ ܪܘܫܡܐ ܕܥܠ ܫܘܐܠܝܟ̈ . ܢܩܪܘܒ ܠܘܬܗܘܢ ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܩܢܘܡܐ ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ : ܨܒܘ ܕܢܟܢܫܘܢ . ܘܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܡܕܡ ܫܪܪܐ ܡܠܦ ܠܢ : ܒܡܠܬܐ ¹ܕܝܢ ܡܕܡ ܠܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܡܢܗ ܝܝ ܡ̇ܢ ܫܪܪܐ ܡܠܦ ܘܫܠܡ ܠܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܒܡܠܬܐ
AntiTriThWrit ܚܠܦ ܢܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܝܢ ܚܠܦ ܫܡܗܐ̈ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ · X XX · ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܓܢܣܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܚܫܚܝܢܝܢ . ܒܙܒܝܢ
AntiTriThWrit ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܪܐ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܒܗ ܡ̇ܢ ܩܠܐ ܇ ܒܡܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܘ ܘܠܝܝܢ
AntiTriThWrit ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡ̇ܢ ܒܝܬܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܡ . ܐܚܪܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܘ ܢܬܚܙܘܢ . ܐܢ
AntiTriThWrit ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬܟ . ܘܝܬܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܗܢܝܝܢ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܝܬܘܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܡܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܕܢܘܕܐ ܆ ܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܢܬܟܫܠ ܇ ܟܕ ܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ - ܒܠܐ ܒܘܚܢܐ . . ܐ . ܟܠܗܘܢ