simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
JnEph:EccHist ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܗܪ ܠܗܘܢ ܆
SevAnt:LuqJul ܘܒܐܚܪܬܐ . ܚ̇ܐܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܫܐܝܬ .
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝ̣ ܥܠܝܡܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
JacSer:Epist ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
SergStyl:epLuqJew ܐܢܬܘܢ ܥܠ]ܝ[ܟܘܢ ܘܥܠ ܡ̇ܢ X . XXܕܡܫܬܘܦ
SevAnt:LuqGramm ܕܣ̣ܝܡ ܇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܓܘܐ ܘܠܓܢܣܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܥܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
BarEbr:CandSanc X ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܚ ܕܢܫܓܘܫ .
Elia:epLeonḤar ܬܘܒ ܘܒܕܓܘܢ ܥܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܚܕ
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
IšoMerv:ComPs ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ . ܟܝܢܐ
Ath:Treatises ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܫ̇ܡܥ ܕܠܐ