simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
JnEph:EccHist ܕܡ̇ܗܪ ܠܗܘܢ ܆ ܒܠܚܘܕ ܡܗܝܡܢܐ̈ XܝܫX XXܝܫXܥܘXܪ̈ ܆ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܂ ܢܝܐ ܘܡܢ̣ܛܢܘ̈ 3ܝܬ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܟܘܠܗܘܢ ܒܫ̣ܠܝܐ ܃ ܟܕ ܠܝܬ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܐܢܫܐܝܬ . ܒܒܣܪ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ XX101 X . ¹⁵ ܡ̇ܢ ܀ ܕܚ̇ܐܫ ¹⁴ܘܠܐ ܚ̇ ܐܫ : ܒܐܚܪܬܐ ܘܒܐܚܪܬܐ . ܚ̇ܐܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̣ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ̣ ܂ ܫܡܗ̇ ܐܦܣܘܣ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ ܂ ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܐ̇ܪ ܐܡܪ ܠܝ̣ ܥܠܝܡܐ̣ ܂
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܓܝܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܫܪܝܪܐ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
SergStyl:epLuqJew X . XXܕܡܫܬܘܦ X ³ܥܡܟܘܢ . . 14ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ : ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܥܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ]ܝ[ܟܘܢ ܘܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܠܓܘܐ ܘܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܫܘܕܥܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܘܣܝܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܝܡ ܇ ܗ̇ܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܒܪܢܫܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܟܕ ܓܠܝܐ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܒܥܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ̣ ܡܚܬܬ ܐ ܕܪܘܚܐ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܐ ܝ ܐܒܥܐ ܇ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
BarEbr:CandSanc ܕܐܡܪܚ ܕܢܫܓܘܫ . ܘܕܠܥܠ ܡܢ XXXXX X 2 ܠܛܢܗ ܢܬܬܪܝܡ . ܡ̇ܢ ܓܪܝܓܪܝܘܣ XXX X X75 ܘܠܘܓܘܣ . ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ X ܕܝܢ ܗ̇ܘ
Elia:epLeonḤar ܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܟܒܐ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܗܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܦܫܝX ܬܘܒ ܘܒܕܓܘܢ ܥܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܚܕ ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡܪܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܝܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܠܘܩܒܠ ܦܩܪܘܬܗ ܕܐܪܝܘܣ ܐܥ̣ܠܘ ܂ ܐܠܐ ܒܣܝܠܝܘܣ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
IšoMerv:ComPs ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܣܗܕܐ̈ ܆ ܩܪܐ̈ ܠܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܢܗܘܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܗܢܐ . ܟܝܢܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܢܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܥ : ܒܕ : ܘܕܠܟܠܢܫ ܒܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܥ : ܒܕ ܆ ܘܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ
Ath:Treatises ܓܝܪ ܫ̇ܡܥ ܕܠܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ . ܘܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܬܬܟܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܬܬܥܡܛ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ .