simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣܥܪܘܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܟ ܫܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠܗ ⁶ ܦܓܪܐ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܐ . ⁷ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܬܐܡܢܘ̈ ܫ̇ܘܝܢ . ܐܝܛܐ ܐܝܠܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܀ ܘܠܓܐ ܐܚܪܢܐ . ܡ̇ܢ . ܐܣܐX ¹ܕܝܢ X ܚܙܘܪܐ ¹⁵ܘܪܘܡܢܐX ¹ܘܟܘܡܬܪܐ ⁷ܒܫܘܪܝܐ
DidascApost ܐܝܟ ܕܠܣܘܥܪܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ⁸ܣܓܝܐܬܐ̈ ⁹ܕܡܬܒܥܝܢ̈ . ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢ ܟܠܗ ⁴ܥܡܐ : ܬܓܒܐ X ܘܬܩܝܡ ⁶ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ⁷ܓܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܣܩܘܒܠܐ ܣ̇ܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܇ ܐܝܬ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ⁷ܗ̇ܢܘܢ
BarEbr:CandSanc ܘܡܪܝܐ ܕܟܠ ܒ̇ܪܘܝܐ ⁷⁸ܟܝܬ ⁷⁹ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܡ̇ܠܚ̣ܐ . ⁸0ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܡܐܡܪܐ ⁷⁶ܕܥܠ ܝܘܠܝܐܢܘܣ ⁷⁷ܕܦܪܘܩܐ
BarEbr:CandSanc ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܘܡ̇ܬܩܪܐ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ⁷⁹ܚܕ
JnDalya:Epist ܕܐ̇ܚܕ ⁸⁰ܒܐܝܕ̈ ܝ ܆ ܕܒܕܪܓܐ̈ ܗܠܝܢ ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܡܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܦܐܫ : XX ܕܦܐXܫX 9ܐ ܘ̇ ܝX ܕ ܠܡܐ ܐ̇ܡܪ ܐ ܢܬ . ܠܝܬ ⁷⁹ܠܝ
BarEbr:CandSanc ܪܒܐ ܐܘܟܝܬ ܫܡܫܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ . ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ . ⁸
IšoMerv:ComOT ܕܪܓܠܝܗ̇̈ ܠܛܝܪܐ ܕܡܝܢ̈ . ܘܒܢܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܥܒܕܐ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܫܒܚܝܢ̈ ܩܠܦܢܕܪܐ ⁵ܐܡܪܝܢ . ܗܢܘ . ܟܠܒܘܢܬܐ . ⁸ܐܝܟ
Pall:LausHist ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ Xܢ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܘܕܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܘܝܐ X ܇ ⁵ܘܟܕ ܡܬܥܩܒ Xܝ0 ܗܘܐ Xܝ ⁷ܣܘܥܪܢܗ̣ ܝ ⁸ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܡܫܡܫ ܐܢܬ ܠܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܬ ⁹ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁵ܕܐܠܗܐ X ܠܡܡܠܠܘ ⁷ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܆ ܡܠܠ ⁸ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܘܕܐܠܗܘܬ ܝXXX XXܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝܐܐ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ : ⁷ܘܐܡܪ : ܗܠܝܢ : ⁸ܕܕܐܢܫܘܬܐ
JnMaron:Expos ܕܢܬ X ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܟܕ X 78ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܕܗܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬ XX X XX6ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܕܡܣܬܒܪ ܗ̣ܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ⁷ܬܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ⁸ܕܠܘܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܦܠܚX ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܝXX 1ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ | . ⁸ܘܗ̇ܘ
JacSer:memLuqJews X ⁸ܛ̣ܒܟ . ܐܒܐ ܐܣ̣ܗܕ ܕܒܪܝ X . . . X ܐܝܬܝXܝ ܘܐܢܐ X -- ܡ̇ܢ ܆ ⁸³ 320ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ⁸⁴ܕܢܘܕܐ ܒܒܪܗ ⁸⁵ܐܢܬ
BarEbr:CandSanc ܕܕܝܠܗ ܗܝ . ܘܠܗ ܢܣ̣̇ܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܪܢ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܝܫ X -- ²¹ܣܗܪܘܬܐ ܒܝܝܬܐ X -- ²⁰ܡܬܒܪܢܫܢܘܬ X XX . -- ⁹