simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ . ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ : ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܡܟܣܝ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ‏ ‏ܡܪܛܘܛܐ ܘܥܪܛܠ ܡܪܝ ܩܡܬ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܫܘܒܗܪܗܘܢ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܕܡܢ ܥܠܡܝܢ
Tim1:Epist ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܆ ܡ̣ܢ ܡܫܥܒܕܐ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܡܪܐ ܢܥܒܕ . 4 , 57 ܡ̇ܢ |ܩ |M700ܝܗ̣ܒ ܆ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܟܚ : ܕܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܐܘܕܝ ܚܟܝܡܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܬܪܝXܬܐ̇ ܂ ܡܗܠܟܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܡܦܬܠܬܐ ܂ ܚܕ
DionAr:MystWritings ܠܒܪ ܆ ܠܘܥܕܐ ܕܣܦܘܬܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܘܬ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ . ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܠܐ ܣܠܩܢ̈ ܠܘܬ ܣܘ̇ܟܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܢܦܫܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ
SevAnt:CathHom ܘܟܪܟܐ ܠܗ ܘܒܥܘܡܩܐ ܚ̇ܠܕܐ ܘܠܟܠܗ ܢܘܪܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܫܪܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܢܘܪܐ ܟܕ ܐ . ܚܕܐ ܒܩܝܣܐ : ܡܫܬܠܛܐ ܒܗ
SilwQard:ScholUrmApp ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܙܕܕܩ : ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܝܝX ܆ ܪܓܬܐ X 2ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܆ ܥܠܬܐ ܗ̣ܝ ܕܢܨܝܚܘܬܐ : ܘܗܝX ܕܡܟܠܠܐ̈ ܢܗ̣ܘܐ . ܘܗܠܝܢ
MiaphysiteDocs ܛܥ̇ܐ ܠܗ̇ ܫܘܚܠܦܐ ܃ ܕܚ̇ܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܫܪ ܪܬ ܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ ܙܒܢ ܡ̇ܥܡܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܐܡ̇ܪ XX ܗܘܐ ܆ ܡ̇ܥܡܕ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܝܘܚܢܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܟܝܬ ܟ̇ܬܒ . ܗܠܝܢ . ܘܟܕ ܠܟܠܢܫ
Sahd:BookPerf ܕܕܒܝܪ ܒܚܐܦܐ ܕܢܦܫܗ : ܘܒܚܘܛܪܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܡ̇ܢ ܢ̇ܬܚܙܐ ܇ ܘܣ̇ܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̣ ܐܬ̇ܐ ܕܓܘܪܓܐ . ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܘܠܐ ܡܕܡ ܇ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܝ ܗܕܐ ܫܛܝܘܬ ܐ ܕܡܝ̇ܬܝܢܢ ܠܗ̇ ܥܠܝܟ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܠܢ
JnEph:ActsEastSaints ¹⁸ܐܢܬܬܐ ܗܝ̣ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܟܐܦܐ . ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܦܪܙܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܠܘܬܗ̇ ܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ : ܕܗܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܘܪܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܃ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ ܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܒܪܫܝܬܐ ܠܡ ܕܝܠܗ ܂ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܐ ܢ̣ܨ ܠܐ ܥܠ ܩܘܡܝܛܐ ܕܟ̣ܬܒ ܕܢܬܢܢ ܒܝܘܡ ܕܝ̣ܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܇ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܘX XX ܟܠ
Sahd:BookPerf ܕܕܒ̇ܪ ܠܗ ܒܩܛܝܪܐ ܘܪܕܦ̇ ܠܗ . ܘܕܢܬܠ ܟܘܬܝܢܐ ܥܡ ܡܪܛܘܛܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܦܩ̣ܝܕ XX ܠܡ̇ܚܒܘ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̇̈ ܘܠܡ̇ܨܠܝܘ ܥܠ
JnDalya:Epist ⁷ܢ-- . XXX ܩܕX : XXX ܐܢ ܠܫ̇ܦܝܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܆ ܪܓܬܗ ܡ̇ܢ : ܩ X X . --X⁰ܠܡܒܘܥܐ . --¹⁰ܩ XX⁸ܢ-- . XܢXXX : XX
Tim1:Epist ܓܝܪ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܘܪܛܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܢܘܩܙܐ ܡܬܐܡ̇ܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܪ ܂ ܢܦܫܐ
MiaphysiteDocs ܫܡܝܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܝ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܃ ܢܣ̣ܒ ܃ ܒܕܡܘܬ ܦܣXܐ 1ܡܕܡ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܂ X ܝܝ
Cyr:ComLuke ܫܪܝܪܐ ܃ ܕܒܐܝܩܪܐ ܡܝܬܪܐ ܡܬ̇ܕܗܒ̣ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܫ̣ ܂ ܠܥܒ̣ܕܐ ܝX