simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܠܒ̣ܫ ܓܪܒܐ ܟܠܗ . ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ X ܐܬ̣ܦܪܬ X XXXX ܡܢ ܡܨܥܬܗ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܦܟ . ܐܦܢ ܠܐ ܗܪܟܐ ܐܠܐ X ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ . [XX]ܓܚܙܝ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܒܐ ܪܗ̣ܛܢܢ : ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܕܝܬܐ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܨܠܝܒܐ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܐܨ̣ܡܚ ܠܢ ܆ ܠܘܬ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܒܪ-ܢܫܐ ܡܐܪܢܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܘܦܘܠܘܣ ܡ̇ܢ ܐܘܣܦ ܕܒܐܘܣܝܐ · ܂ ܂ ܐܬܝܕܥܬ̇ ܗܟܝܠ ܘXܪܟܐ ܆ ܕܐܬܢܣܝܘܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝܕ ܥܐ ܗ̣ܝ ܗܟܝܠ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܃ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܦܫ̣ܘ ܠܘܬܗ ܘܡܐ ܡ̇ܢ ܃ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܐܢܫ ܘܒܪ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܝX ܂ ܝX ܂ ܘܕܝܠܢܐ ܬ ܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ ܂ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܐ ܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܂ ܕܐܘܣܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܬܚܬ ܘܐܢܫܝܐ̈ : ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ 33ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ . 8 , 54ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡܫܝܝܝܐ ܆ ܠܘ ܥܠ 32ܣܘܥܪܢܐ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܒܨܒܝܢܟ ܡ̇ܪܒܐ ܐܢܬ ‏ ‏ܟܠܗܘܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܐܢܬ ܫܕܪ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ . ‏ ‏ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܐܪܐ ܕܪܚܡܐ̈
SynWestSyr ܐܢܬܬܐܐܝܬ ܠܗ ܘܐܝܬ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ . ܢܬܝܠܦܘܢ 10ܒܢܘܗܝ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܕܠܝܬ ܠܗ ܥܘܬܪܐ . ܠܐ ܒܢܝܐ̈ . ܐܢܕܝܢ
Tim1:Epist ܡܪܐ ܂ ܚܠܦ ܡܫܥܒܕܐ ܕ ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܘܡܬܒܛܠܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܚܠܦܢ̈ ܂ ܡܫܟܚܐ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܥܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܂ ܠܪܥܝܢܐ̈ ܘܠܕܘܒܪܐ̈ ܕܐܝܟ ܕܒܚܐ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܚܕ ܗ̣ܘ ܢܝܫܗ ܕܡܪܢ ܀ ܕܒܚܬܐ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܙ XX ܂ ܝ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܥܠ̣ ܂ ܘܠܐܒܘܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܛܠܝܬܐ ܟܕ ܡܝܝܬܐ̣ ܂ ܬܠܬܐ