simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܙܠܝܠܬܐ . ܘܠܐ ܐܫܬܪܥ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܐܚܨܦ ܒܠܐ : ܐܠܐ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܟܢܫ . . 3ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܦܠܛ ܝܘܣܦ ܢܟܦܘܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
Eph:madFaith ܦܪܫ ܡܘܙܓܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܪܘܩ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܘܦܘܪܫܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܦܠܓ 205ܡ̇ܢ ܚܠܛ ܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܬܐܠܨ ܂ ܐܘ ܕܬ̇ܩܢܐ ܒܘܣܡܐ ܙܒܢܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
SevAnt:LuqJul ܦܓܪܗ ¹⁵ܒܢܡܘܣܐ̈ ¹⁸ܕܟܝܢܗ ܢܗܘ ܘܛܥܡܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܩܒܠ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ ܩܕܡ ܙܩܝܦܐ . ܟ̇ܬܒ ¹³ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܫܒ̇ܩ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ·X ܙ ܝXX ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܗܝܟܠܐ ܐܩܝܡ ܆ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܕ ܛܒ̣ܥ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬ̈ ܫܥܐ̈ ܕܚܫܟܝ̈ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܬܠܬ̈ ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
BarEbr:CandSanc ܡܬܡ̇ܕܥܢܝܬܐ ܐܦܢ ܠܘ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ¹ ܡܬܓܠܝܐ ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ . ܠܝܐ ܗ̇ܝ ܗܝ ܕܒܐܐܪ ܡܬܐܫܕܐ ܀ ܘܢܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܡXܬܐ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ⁹ ܠܗ ܠܦܓܪܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܝܝܚܫܐ ܒܐܠܗܘܐ . ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܡܚܝܕ ܗ̣ܘܐ
Tim1:Epist ¹⁰⁵ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ . 2 , 24ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
SevAnt:LuqJul ܕܐܡ̇ܪ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܩܡ ܣܪܝܩܐ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܐܠܦܘ ܦܘܠܘܣ ܘܡܠܦܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ . ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܠܫܠܝܚܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ ܟܝܬ ܫܦܘܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܨܘܪܬܐ̈ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪܝܫܗܘܢ ܥܪܛܠܝܬܐ ܘܡܫܟܪܬܐ . ܘܕܠܐ ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈
SevAnt:LuqJul ¹²ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܥܬܝܪܐ ܗ̣ܘ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܒܣܪ ܡXܟܢܐ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܒܬܪܗ ܢܪܕܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ . ܨܥܪܐ ܗ̣ܘ ¹¹ܠܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܝ