simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܘܫܐ ܥܠ ܡܪܢ ܡܥܒܪܝܢܢ ܆ ܟܕ ܠܒܪܐ ܟܝܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩܪܝܢܢ : ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܝܟX ¹ܒܪܐ ܥܠ ܒܝܬܗ . ܐܝܟܢܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ : ܠܘ ܠܕܝܠܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
SevAnt:LuqJul ܐܡ̇ܪ ܕܠܘ ܕܠܐ ܚܫܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܓܘܡܕܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܡܪܚܘܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܬܐܠܨ ܂ ܐܘ ܕܬ̇ܩܢܐ ܒܘܣܡܐ ܙܒܢܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܀ ܕܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܠ̣ܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܘܬ ܐ ܀ ܕܓ̇ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܂ ܚܫܐ ܐܪܝܡ ܂ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡܚ̣ܝܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ
SevAnt:CathHom : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܆ ܒܚ̣ܝܪܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܚܙܝ̇ܬ ܆ ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܝܬ : ܘܒܛ̣ܟܣܐ ܕܩܛܝܓܪܢܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
BarEbr:CandSanc ⁴⁴ܗܘ ܪܘܒܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܒܗ ܫܒܥܐ⁴⁵ ܏ܩܠܝܡܐ̈ ܡܛܟܣܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ⁴³ܕܛܒܬܐ ܦܘܫܩܐ . ܥܕܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܚܡܬ ܆ ܘܠܘ ܕܡܬܦܠܓ X ܗܐ ܒܢܝܫܐ ܡ̇ܢ ܪܦܘܠܓܐ ܐܝܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܠܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܣܘܢܕܘܣ
Tim1:Epist ܫ̇ܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܐܒܐ ܃ ܠܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܗ ܕܡܠܬܐ ܡܓܙܪ ܗܘܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܃ ܠܡܠܬܐ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
ChalcedWrit ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢܘ ܆ ܠܐ ܐܬܚܝܕܘ ܘܬܪܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܟܢܝܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢ ¹ܘܠܚܘܕܐܝܬ ܐܬܩܝܡܘ . ܐܠܐ ܐܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܥܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܥܪܒܐXX ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܬܥ̣ܐ ܀ ܡ̇ܢ ܪܗ̣ܛܐ ܟܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܚܕܢܝܬ . X ¹ܙܢܐ ܗܝXX ܐܠܐ ܒܕܐܒܐ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ ܚܪ . . ܗܢܘܕܝܢ ܩܢܘܡܐܡܒܚܢܐ ܡ̇ܢ ܡܬܟܣܣ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܗܟܢܐ . ܐܡܬܝ