simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܢܬܒܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܟܪܝܐ
SynOr ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ
SynOr ܘܕܡܟܝܪܬܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܢܟܕܒܘܢ ܒܩܝܡܐ
SynOr ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ
SynOr ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ
SynOr ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
SynOr ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇
SynOr ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ .
SynOr ܐܢܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܝܬܐ
SynOr ܐܡ̇ܪ : ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܫܪܐ ܘܡܬܪܒܐ ܘܡܬܕܪܓ
SynOr ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ
SynOr ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ
SynOr ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈
SynOr . ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ