simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡܫܪܓܠܢ̈ ܟܕ ܢܣܓܝܢ̈ . ܘܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܢܝܢ̈ . ܡ̇ܢ . ܝܡܝܢܝܬܢܝܐ̈ ܒܝܬܝܪܘܬܗܝܢ̈ ܝܬܝܪ ܡܙܕܩܢ̈ . ܒܕ ܗܢܝܢ̈
SynOr ܕܗܘ ܥܠ ܘܐܬܩܒܠ ܒܕܘܟ ܕܘܟ . ܘܐܬܠܒܟ ܡܢ ܠܐ ܙܗܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܟܣܝܢܢ . ܗܢܝܢ ܕܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܡܢ ܟܠ
SynOr ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܀ ܫܘܐܠܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ܪܫ ܟܠܗܘܢ ܟܝܬ ܫܘܐܠܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܬܒ̇ܥܝܢ . ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܐ ܦܣܩܐ ܒܥ̇ܝܢ : ܐܝܟ
SynOr ܕܓܠ̇ܐ ܐܪܙܐ . ܘܟܕ ܝܬܝܪ ܡܟܚܕ ܐ̇ܡܪ : ܐܢ ܫܡܥܬ ܡܠܬܐ ܬܡܘܬ ܡ̇ܢ ܓܠ̇ܐ ܐܪܙܐ . ܘܕܓ̇ܠܐ ܐܪܙܐ ܡܘܒܕ ܗܝܡܢܘܬܗ . ܘܒܪ ܚܣܕܐ
SynOr ܕܟܐܡܬ ܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܥܘܡܪܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܢܣܥܪܘܢ ܆ ܠܘ ܐܝܟ
SynOr ܕܒــܝــܕ 193 ܗܠܝܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܦܬܚܘ ܬܪܥܐ̈ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܡ̇ܢ ܠـܗܘܢ ܐܫܬܘܝܘ ܡــܢ ܡܕܒܪܢܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ . ܐܝــܟ
SynOr . ܕܗܠܝܢ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܣܬܥܪܢ̈ : ܘܗܠܝܢ ܥܕܝܠܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܣܢܐܝܬ ܐܘ ܡܟܘܢܐܝܬ . ܡܠܦܢܐܝܬ
SynOr ܕܗܘ . ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܟܝܠ ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܢܟܠܐ ܘܚܪܥܘܬܐ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܒܘܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܕܠܐ ܥܘܩܒ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܒܬܪ ܟܠ
SynOr ܒܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ : ܡܦܪܫܝܢ ܕܝــܢ ܒܦܘܪܫܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܚــܕ ܡ̇ܢ . ܢܩܝܦܝܢ ܘܠܐ ܡܚܠܛܝܢ . ܕܡܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ . ܕܡ̇ܝܢ
SynOr ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܗܘ ܟܕ ܗܘ . ܒܟܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܐܛܘܣ ܘܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܚܫ
SynOr ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܣܬ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܗܝܢ̈ ܡܬܓܠܝܐ ܘܡܬܒܕܩܐ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܟ̇ܦܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܡܚܪܡܝܢܢ ܘܡܢ ܟܠܗ ܚܘܠܛܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܆ ܠܟܠ
SynOr ܕܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܒܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢܝܫܘܥܡܫܝܚܐ . ܐܘ
SynOr ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܡܟܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡܥܠ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܐܘ
SynOr ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܠܗܝܟܠܗ ܡܪܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܡ̇ܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܆ ܠܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܘܬܗ . ܐܘ
SynOr ܕܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܡܥܠ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ
SynOr ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܓܡܪܗ ܠܚܫܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܘ
SynOr ܓܘܢܐܝܬ ܆ ܒܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܒܪܘܝܗ ܕܟܝܢܐ ܒܛܝܒܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܥܦܝܦܐܝܬ ܆ ܒܒܪܝܬܐ
SynOr ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ ܫܒܪܬܐ ܘܬܡܝܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܝ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܠܝܐ ܗܘܬ ܥܘܠܐ ܘܪܫܘܥܐ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
SynOr ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܢܥܒܕ ܒܪ ܒܣܪܐ ܕܪܥــܗ . ܐܠــܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܐ . ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ