simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܣܝܡܐ ܕܟܬܝܒܬܗ̈ 14ܘܡܘܪܒ . ܡܚܦܛ ܠܗ ܕܝܢ ܘܕܢܬܐ . ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܕܣܝܒܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܠܗ . ܗ̇ܝ 13ܕܒܗ̇ ܡܫܒܚ
Tim1:Epist ܐ ܟ ܥܒܕܐ ܐܬܗ·ܡܢ ܃ ܫܡܥ̇ܬ ܠܦܘܠܘܣ ܕܐܡ̇ܪ ܂ ܝ· ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܒܒܝܬܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕ·ܢ ܠܘ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܡܘܫܐ · X ·ܝ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܘܠܪܡܬܐ̈ ܐܝܬ ܥܝܕܐ ܠܟܬܒܐ ܝ ܐܠܗܝܐ ܕܢܕܡܐ ܃ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ̈ ܚܠܝܘܬܐ̇ ܂ ܘܪܡܬܐ̈ ܢܪܕܝܢ̈ ܚܠܒܐ ܂ ܘܠܛܘܪܐ̈
JacSer:Epist ܕܥܒܪ ܝ ܥܠ ܦܘܩܕܢ̇ܐ ܝ ܕܡܘܫܐ ܃ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܬܠܬܐ ܂ X ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܕܚܛܗܐ ܡܘܬܐ̣ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ
SevAnt:LuqJul ܒܒܣܪ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ . ²ܛܘܦܣܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ --⁸ܕܐܠܗܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ . ܕܡܝܬ
BarEbr:CandSanc X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ ⁴⁸ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ X X X 313 ܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ .
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܠܙܠܝܩܐ̇̈ ܪ-ܫܡܫܐ ܆ ܘܒܚܫܘܟܐ ܟܣܝܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܂ ܣ̣ܕܩ ܡ̇ܢ ܘܕܗܠܝܢ ܡܣܝܒܪ ܗܘX ܒܨܠܝܒܐ · X ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܂ ܩܦ̣ܣ
SevAnt:CathHom . ܡܟ̣ܬܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܆ ܡܬܟ̇ܫܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܘܟܝܐ ܝ ܝXXXX ܡ̇ܢ ܕܫܡܗ ܢܥܡܢ ܆ ܠܘܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ . ܕܒܓܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܪܝܡ ܟܕ ܒܟܝܢܐ ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܢ Xܒܝܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܒ̣̇ܣܪ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗ̣ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܝܕܐ ܂ ܘܝܨ̇ܦ ܐܢܐ ܕܠܐ ܒܫܡܐ ܕܦܘܫܩܐ ܗܢܐ ܕܠܘ ܡ̇ܢ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܝܝ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܠ
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܐܦܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܨܝܕ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܚܪܫܐ̈ ܘܥܘܝܪܐ̈ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܫܡܗܐ ܡܬܚܫܚܝܢܢ ܇ ܕܡܢ ܥܒܝܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܠܐ ܡܚܪܪܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܝXܝX X - ܒܠܚܘX ܬ ܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܠܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܓܕܗ ܡܥܬܕܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܇ ܘܓܠܙܗ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܡܠܐ ܦܓܘܕܐ̈ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ܟܕ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܒܛܘܦܣܐ ܦܪܕܝܣܐ ܝ ܚܠܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬ ܗܒ ܡ̇ܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܬܟܬܫܘ ܃ ܘܠܢܦܫܬܗܘܢ̈
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܙܢܐ 3ܕܟܬܝܒܘܬܗ ܕܗܟܣܐܦܠܐ̣ ܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ . 47 , 13 ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܨ ܚܚܐ ܕܐܘܣܒܝܣ 2ܦܡܦܝܠܘܣ ܘܕܐܘܪ ܓܢܝܣ . ܗ̣ܘ
IšoMerv:ComOT ܕܒܪܚܡܐ̈ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ- ܥܒܝܕ ܡܪܒܥܐ ܡܒܘܢܐ ܡ̇ܢ XX ܕܒܗ ܢܦܩ ܐܢܘܢ . -- [XIII 2]ܪܚܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܡܪܒܥܐ ܆ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܗ ܕܡܪܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܬܚܡܘ ܡ̇ܢ ܨܝܡܝܢܢ ܆ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܨܡ ܇ ܐܝܟ