simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ⁷⁸ܕܒܨܠܡܐ ܘܒܕܡܘܬܐ ܥܒܝܕ ܆ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ : ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ : ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ . 2 , 11ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc ⁸ܒ̣ܗ̇ܝ ⁸²ܕܗ̣ܘ ܗ ܣ̇ܥܪ ܠܥ̇ܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܡܬܐܡܪ ܕܫ̇ܦܪ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܦ ܥ̇ܒܘܕܐ ܕܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܢܗܘܐ . ܐܝܢ Xܒܪܢܫܐ
AbbaIs:Ascet ⁸ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܒܫܘ ܗ̣ܢܘܢ X ܠܗܘܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܚܠܨ ܡ̇ܢ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܢܘ ܠܗ̣ ܝܗ̇ܒ ⁷ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܡܢ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
SevAnt:LuqJul ⁸ܟܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܬܪܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܡܫܠ ܡ̇ܢ : ܓܝܪ : ܠܐܬܢܣܝܣ : ܪܒܐ ܐܡ̇ܪ : ܗܟܢܐ : ܘܡܘܬܐ ܗܘܐ ܟܕ ܦܓܪܐ
Cyr:Epist ⁸ܠܘܩܒܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ ܆ ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ⁷ܒܗ ܡ̇ܢ ³ܦܪܦܣܝܛܣ ܆ ⁴ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܬܒܐ̈ ⁵ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢܝ ܇ ܚܕ
ApocPs-Meth ⁸ܠܟܘܫܬX ܒܪܬ ܦܝܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܟܘܫܝܐ̈ . ܘܡܢܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ⁴ܡܩܕܘܢܝܐ̈ X . ܘܢܣ̣ܒ ܠܗ ⁰ܦܝܠܠܝܦܘܣX ⁷ܐܢܬܬܐ 10
GanBus ⁸ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ ܗܘܘ ܠܗ ܇ ܚܕ ܡܬܢ ܘܐܚܪܢܐ ܝܘܬܡ . ܘܡܬܢ ܐܘܠܕ ܡ̇ܢ ܙܢܐ . ⁷ܡܪ ܝ ܐܦܪܝܡ ܒܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܠܡ : ܠܐܠܝܥܙܪ
DidascApost ⁸⁵ܓܝܪ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ . ⁸⁶ܩܕܡܝܐܝܬ ⁸⁷ܕܬ ܚܒ ⁸⁸ܠܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ⁸ ܐܝܬ . ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ . ܐܘܪܚܐ
JacSer:memLuqJews ⁸⁵ܕܗܘ̣ܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐX X ⁸ܒܪܘܚܐ ܙܡܪܗ . ⁸⁷ 265ܢܓܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܝܬ ܥܘܠܐ̈ . ܘܕܥܠ ܠܒܘܫܗ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ ⁸⁴ܣܡ ܒܟܬܒܗ ܆ ܘܟܠ
SevAnt:CathHom ⁸⁷ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܡܟ ܐܦ ܐܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܬܬܐ ܐ̇ܡܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܕ XX ܠܐܠܗܐ . ܐܢ
SevAnt:LuqJul ⁹[ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܡܬ . ܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܢܚܫ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗ . ]ܐܝܬܘܗܝ ܗ[ܘܐ ⁸ܓܝܪ ]ܒܟܝܢܐ ⁸ [ܠܐ ܡܝܘܬܐ ]ܗ̣ܘ
SynWestSyr ⁹ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܬܠܬ̈ ܕܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܒܬܐ ܡ̇ܢ ܢܗܘܝܢ̈ ܒܟܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ . ܚܕܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ⁹ܕܝܢ ܕܐܬܓܠܝ ܡܫܝܚܐ : Xܝܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܕܝܘܚܢܢ ܪܒ ܡܢ ܡܫܝܚܐ .
ActsStAnth ⁹ܕܝܢ ܕܢܣ̣ܒ ²⁰ܡܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ²ܐܝܟ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ¹⁵ܠܒܪ ⁶ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܚܝܢ̈ ⁷ܕܩܒܪܘܗܝ . ¹⁸ܟܠ
SevAnt:LuqJul ⁹ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܟ ܕܠܥܠ ܘܦܪܚ . ܚܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܝܘܣܦ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܫܟܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܘܡܬܚܙ ܘܕܗܘ̇
BarEbr:CandSanc ⁹⁰ܐܬܬܠܝܛ ⁹ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܐܕܡ ܕܢܚܙܘܢ ܘܢܕܥܘܢ . ܕܟܡܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܩܪܝܚܐ ܓܙܪܕܝܢܐ ܗܢܐ ܀ ܦܘܢܝܐ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܘܝܐ