simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕ ܗܝܡܢ ܬܟܝܠܐܝܬ̣ ܐܘܕܥܗ ܠܣܘܥܪ ܢܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ . X XX1 ) ܡ̇ܢ ܣܘܥܪ ܢܗ̣̇ ܥܫܩܬ ܗ ܠܩܪܘܝܐ ܗ̇ܘ . ܩܫܝܫܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܗ̇ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܐܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܐܬܝܗܒ ܝ ܟܪܛܝܣܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡ̇ܢ ܐܘ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܚܢܢ ܣܟ ܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܂ X Xܝ̇ ܚܢܢ ܂ ܐܝܟ
SophrJer:epArcadCyp ܕܐܚܪܢܝ ܒܟܝܢܐ ܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܗ ܘܐܚܪܢܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܢܐ ܓܝܪ ܡܣܝܒܐ ܗ̇ܘ ܐ ܡ̣ܪܚ ܗܘܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܃ ܚܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ ܝ ܂ X ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ
ChronMin ܂ ܡ ܂ ܆ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܛܘ[ܠ]ܐܡܐܘܣ ܝ ܡ̇ܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܝ̣ܐ ܥܡ ܒܪܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܒܠ ܪܝܫܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܐܣ̣ܬܥܪ ܐܘ ܐܬ̇ܡܠܠ ܆ ܡܫܚܠܦܬܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܛ̇ܡܪ ܓܘܡܪܐ̈ . ܐܘ ܒ̇ܚܫ ܠܗܝܢ ܚ̇ܕܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ . [22]ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ .
Tim1:Epist ܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܩܠܬܐ̈ ܘܟܪܡܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ X ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܚܫܚܝܢ ܚܢܢ ܒܗ̇ ܟܕ ܡܘܩܪ ܢܢ ܃ ܒܙܒܢ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ : ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ 39ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 37ܨ ܘܪܬ ܟܬ̣ܒ ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ : ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܐܡ̇ܪ . ⁷ܕܠܐ ܝܗܒܬ ܕܢܚܙܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܦܛܪܘܣ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܫܡܗܘ . ܟܕ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ̇ܝܕܐ ܕܠܣܒ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܣܬ̇ܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܝܩܪܢ̈ ܠܗ̇ ⁴⁵ܗܫܐ ܪܘܚܬܐ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈
Ath:ExposPs ܡܛܘܠ ܥܕܬܐ ܘܪܝܫܢܐ̈ ܕܝܠܗ̇ . ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܢ . ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܓܘܦܢܐ̈ ܐܦܩ ܣܡܕܪܐ ܘܝܗ̣ ܪܝܚܐ . ¹³⁹ܘܗܠܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi |M 114b| 28ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܘܡܢܘ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ 27ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܝܫܘܥ ܀ 9 , 26ܘܡܠܟܢ
MiaphysiteDocs ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܐ ܘܕܩܢܘܡܐ ܂ ܝܝ ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܪ ܠܢ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܘܚܟܝܡ ܒܐܠܗܝܬܐ̈ ܒܣܝܠܝܘܣ̣ ܂ ܡܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܕܢ ܥܡ ܐܒܐ̣ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܘܒܐ̣ܝܕܗ · ܐܬ̣ܪܕ ܢܢ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ̣ X ܒ̣ܨܝܪܐ̈ ܐܫܟܚ ܠܠܚ̣ܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܘܕܠܐ ܡܕܡ ܛ̇ܥܐ ܡ̇ܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܟܕ ܦܬ̣ܚ ܠܬܪܥܐ ܕܒܝܬܘܢܐ ܗ̇ܘ ܆ ܫ̣ܠܡܐ̈
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܃ ܠܘ ܕ ܢ ܐܟܘܬܢ ܃ ܘܠܐ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܂ ܐܦ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܘܥܕܢܢ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܫ̣ܡܥܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܙ̇ܐܥ ܡܢ ܡ ܝ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ