simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ :
Tim1:Epist ܕܝܢ |T 162b|ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܚܕ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist 25ܡܟܬܐ̈ ܩܪܒ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܟܝܢܐ 26ܠܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist 7ܕ ܓܘܐ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܘܕܟܠ ܐܠܗܐ :
Chrys:ComJohn1 ܠܢ ܠܡܚܙܐ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܩܒܠ ܠܟܘܢ ܠܡ
DionAr:MystWritings ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ
DionAr:MystWritings ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈
DionAr:MystWritings ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬ̣ܬܙܝܥ ܘܥܒ̇ܪ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܬܘܕܝܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܨ ܥܬ
Tim1:Epist ܕܒܣܘܓܐܐ . ܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܒܗܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܐ̈
Tim1:Epist . : XX ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist ܡܬܐܡܪܝܢ . Xܘܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܥܒܕܐ̈ ⁶¹⁶ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܝܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܐܢܗܘ⁹²̈ ܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܚܙܘܝܐ ܘܫܡܘܥܐ ܘܝܕܘܥܐ
Tim1:Epist , 18ܘܡ̣ܢ ²⁴⁶ܡܠܝܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist 55ܐܢ ܓܝܪ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܆
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀
BarBahl:SyrLex ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈