simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܇ ܕܐܝܟ⁶² ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܐܢܬX . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ : ܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܘܬܐ 39ܘܠܟܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ 37ܨ ܘܪܬ ܟܬ̣ܒ ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ : ܒܚܕ ܕܝܢ ܩܦܠܐܘܢ 38ܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܠܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ X 30ܡܪ ܟܒܐ ܗ̇ܘܝܢܢ ܥܡ ܐܠܗܐ : ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝ 30ܗ̇ܘܝܢܢ ܥܡ ܐܠܗܐ . 6 , 18ܐܢ ܕܝܢ |T 162b|ܚܢܢ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܟܝܢܐ 26ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪ ܟܒܐ . ܒܬܪ ܟܢ 27ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܐܬܒܣܪ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܆ ܡܠܐ̈ 25ܡܟܬܐ̈ ܩܪܒ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܘܕܟܠ ܐܠܗܐ : ܕ ܓܘܐ ܕܝܢ 8ܘܕܟܠ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ 6ܕܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ . ܐܢ ܐܪܐ 7ܕ ܓܘܐ ܗ̣ܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܡ̇ܩܒܠ ܠܟܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ . ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܠܡ ܗܕܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܚܙܐ .
DionAr:MystWritings ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܗܘܠܐ ܡܬ̇ܝܕܥܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܇ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܢ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ . ܀ ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܗ . ܀ ܙܪܩ̇ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܐܡܪ̣ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܚܝ ܠܢܦܫܗ ܆ ܐܠܐ ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ
DionAr:MystWritings ܪܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܗ . ܀ ܙܪܩ̇ ܕܝܢ ܕܢ̣̇Xܚ ܐܦ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܚܝ ܠܢܦܫܗ ܆ ܐܠܐ ܚܝܐ̈ ܚܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܪܚ̣Xܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܡܬ̣ܬܙܝܥ ܘܥܒ̇ܪ ܥܠ ܟܘܠ ܇ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܗܕܒܗ XX . X1ܪܡ̣ܘܬܐ . ܪ . ܡ̣ܝܘܢܐ X ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܨ ܥܬ ܡܠܬܐ ܠܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ : ܘܚܕܝܐ ܬܘܒ ܚܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܠܚܡܐܝܬ ܪܝܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܥܐ : ܘܩܕܠܐ ܬܘܕܝܬܐ : ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܒܗܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܕܡܕܒܪܢܐ̈ . ³¹⁶ ܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܕܢܒܝܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ . ܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܢܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܪܩܢܐ̈ X XX ܦ . ܙܚܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܗ̣ܘ . Xܘܠܐ ܚܕ ܥܒ̣Xܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ ܩܐ̈ ܕܐܠܗܐ . : XX
Tim1:Epist ܘܥܒܕܐ̈ ⁶¹⁶ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܆ ⁶¹⁷ ܘܐܐܪ ܟܝܬ ܘܡܝ̇ܐ . ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܓܡܠܐ ⁶¹⁵ܥܒ̣Xܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪܝܢ . Xܘܒܪܝܐ̈
Tim1:Epist ܚܙܘܝܐ ܘܫܡܘܥܐ ܘܝܕܘܥܐ : ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܠܬܐ ܘܡܠܝܠܐ : |ܩ ܡ̇ܢ ܠܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܪܘܫܥܐ ܣܓܝܐܐ . ܐܘ ܐܢܗܘ⁹²̈ ܕܡܬܐܡܪ
Tim1:Epist ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܪܚܡܝܢ ܘܢܛܪܝܢ |X ܡ̇ܢ . ܥܒ̣Xܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ . 5 , 18ܘܡ̣ܢ ²⁴⁶ܡܠܝܠܐ̈
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ¹²⁴ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܐܬܝܠܕ : ܘܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ |ܩ |L 193ܐܕܡ ܐܝܬܘܗܝ . 1 , 55ܐܢ ܓܝܪ ܐܕܡ
Tim1:Epist ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܗܕܐ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܡ̇ܢ ܟܠ |X259|ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܪܘܚܐ
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈ ܛܪܦܘ̈ ܠܟܠ ܟܪ ܡܬܩܪܐ . ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܘܡܗܓܐ ܗ ܪܒܐ ܕܡܬܦܫܩ ܚ̇ܕܪ ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ