simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܘܕܪܓܝܗܘܢ̈ . ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܘܬܒܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܠܐ̇ܬܐ
BarBahl:SyrLex كاس . ܬܐܡܢܘܣ ܡ̇ܢ ܕܡ ܟܘܒܢܝܐ ܕܡܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܒܡܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܒܝܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܡܨܥܬܐ ܫܒ̇ܩܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܥܝܐ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܚܘܡܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܚܙܝܐ . ܒܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܝܠܟ ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܐܝܬ ܠܝ
JnSol:OntheSoul ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ
SynOr ܕܥܒܕܢ : ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܣܝܡ
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ