simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܒܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܠܐ̇ܬܐ ܕܡܝܩܪܘܬܗܘܢ ܘܕܡܓܘܝܘܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܬܫܥܐ ܬܓܡܐ̈ . ܠܦܘܬ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ ܘܕܪܓܝܗܘܢ̈ . ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡ ܟܘܒܢܝܐ ܕܡܗܢܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܓܝܕܐ ܀ </lemmä> ܦܘܛܝܐ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܐܢܗܪ اضاء ܀ ܦܘܛܝܪܪܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܟܣܐ كاس . ܬܐܡܢܘܣ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܒܝܬ ܕܢܚܐ ܟܕ ܒܥ̇ܐ ܕܢܩܝܡ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗܘܢܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܝܢ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܒܡܐܡܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܐܫܓܘܫ ܬܪܥܝܬܟ . ܟܒܪ ܓܝܪ ܡܪܚܩ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܪܝܪܐܝܬ ܡܫܬܩܠܢ̈ ܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܐܝܬܐ ܠܡܨܥܬܐ ܫܒ̇ܩܬ ܐܝܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܬܚܘܡܐ ܕܪܘܟܒܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܟܕ ܫܩ̇ܠ ܐܢܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡܫܚ ܐܢܐ ܠܘܬ ܬܟܬܘܫܐ ܐܥܒܕ ܣܥܝܐ . ܠܘܩܕܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܓܝܪ ܒܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܕ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܬܬܩܪܒ ܠܐܣܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܟܚ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ . ܒܗܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܛܟܣܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܫܡܫܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܬܟܚܕ ܡ̇ܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܠ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܟ ܕܐܢܐ
JnSol:OntheSoul ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܬܕܪܫ ܢܫܟܚ ܒܗܝܢ ܐܣܝܘܬܐ ܕܟܐܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ
SynOr ܕܝܡܝܢܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܟܠ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡ̇ܢ ܦܪܘܣ ܘܡܛܠ ܐܢܢܩܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܥܒܕܢ : ܕܟܠ
SynOr ܕܗܘ ܟܠܢ ܡܚܪܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܘܠܕܪܓܗ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܦܩܕ ܐܘ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܠܗ̇ܘ