simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗ̤ܘ ܡܩܒܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܂ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣ̇ܒ ܂ ܢ ܘܬܘܒ
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܚܠܬ XX X 200 ܟܪܐ̈ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܐ ܫܢܩ . ܙܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܝ ܠܝ ⁸ܚܪܡܘܬܗ ܕܢܐܒܛܝܣ X . ⁹ܗ̇ܘ ܕܠܥܠܘܒܘܬܐ
Tim1:Epist ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X ܘܡܬܢ̈ ܕܚ̇ܝܢܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܙܒܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ ܃ ܠܩܢܘܡܝܢ̈ ܕܝܢ ܓܠܙܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ ܠܝ ܆ ܡܛܘܠ ܒܘܨܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܬܐܠܨ ܂ ܐܘ ܕܬ̇ܩܢܐ ܒܘܣܡܐ ܙܒܢܝܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܫܬܘܬܦܘ XX X X ²ܗܫܐ ܠܐܢܫܐ ³ܕܗܠܝܢ ܐܚܝܕܝܢ : ܘܩܒܠܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܚܪܡܘܢ . ܡ̇ܢܐ̇ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܫܒܘܢ ܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ·X ܙ ܝXX ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܗܝܟܠܐ ܐܩܝܡ ܆ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫܒܬܐ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܕܫܒܬܐ ܂ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܕ ܛܒ̣ܥ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬ̈ ܫܥܐ̈ ܕܚܫܟܝ̈ ܂ ܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܬܠܬ̈ ܕܢܗܪܝ̈ ܂ ܠܠܝܐ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom . ܠܐ ܝ̇ܩܕ ܕܝܢ : ܘܓܡܘܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬ̣ܚܙܐ : ܚܕ ܡ̇ܢ : ܠܡ̇ܘܩܕܘ ܟܝܬ ܘܠܡ̣ܢܗܪܘ : ܟܡܐ ܕܡܩ̇ܘܐ ܟܕ ܡܬܓܘܙܠ
IšoMerv:ComOT ܕܫܥܬܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ . ܕܒܝܕ X ܡܝܬܪܘܬܗ ܨܒܬܗ̇X ܠܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܢܘܪܒܐ̣ ܢܒܓܐ ܪܓܝܐ ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܡܦܪܥ . XX XX ܡܫܬܩܠ
Chrys:ComJohn1 XX110ܝ ܕXܝܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܐܒܪ . . ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܡ̇ܢ 4ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ . ܕܠܒܪܗ ܐܝܚܝܕܐ ܝܗ̣ܒ . ܕܟܠ
AntiTriThWrit ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ ܡܝܢ ܙܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܦܠܓܬܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܀ ܝ ܝܝ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܕܚܛܝܬܐ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܡ̇ܢ ܙܪܝܙܐ ܡܟܬܒ ܡܠܐ̈ ܘܕܡܢ ܢܦܫܗ ܡܡܠܠ ܒܕܘ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܚܒܠܐ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܐ ܣ̣ܡ ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܒܠ ܐܕܫܐ ܥ̣ܠܬܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘ̇ܝ ܐܕܫܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܐ ܪܝܫܐ̈ . ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ ܘܓܠܝܙܘܬܐ . ܘܠܓܠܝܙܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܦܠܓ ܠܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗ . ܡܠܘܝܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܒܡܐܢܐ̈ ܙܡܪܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ . ܘܡܦܠܓܢܐ̣ ²⁰ܐܝܟ