simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܓܡܪܗ ܠܚܫܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܘ
SynOr ܓܘܢܐܝܬ ܆ ܒܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܒܪܘܝܗ ܕܟܝܢܐ ܒܛܝܒܘ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܥܦܝܦܐܝܬ ܆ ܒܒܪܝܬܐ
SynOr ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ ܫܒܪܬܐ ܘܬܡܝܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܝ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܠܝܐ ܗܘܬ ܥܘܠܐ ܘܪܫܘܥܐ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
SynOr ܕܢܬܬܟܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܢܥܒܕ ܒܪ ܒܣܪܐ ܕܪܥــܗ . ܐܠــܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܡܪܐ . ܕܠܝܛ ܗܘ ܠܡ
SynOr ܒܡܠܬܐ ܦܩܘܕܬܐ ܆ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܘܕܐ ܥܒܕܢ ܠܗ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܠܘܩܕܡ
SynOr ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܒܥܐܕܐ̈ ܐܘ ܒܚܕܒܫܒܐ̈ ܐܘ ܒܕܘܟܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܓܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ : ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ
SynOr ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܓܥܠ ܡ̇ܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܐܢ ܘ̇ܠܐ ܕܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܐܢ
SynOr ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܟܪܝܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܠܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܘܘܠܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܆ ܐܝܟ ܥܝܕܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܢܬܒܥܘܢ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܘܒܝܬܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܘܕܘܒܪܐ ܡܩܠܣܐ ܆ ܐܦ ܒܡܥܠܐ ܐܦ ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ
SynOr ܕܐܢ ܢܟܕܒܘܢ ܒܩܝܡܐ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ : ܐܝܬ ܗܘ ܠܗܘܢ ܬܒܘܥܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܬܢܘܝ ܕܡܟܝܪܐ̈ ܘܕܡܟܝܪܬܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܕܐܬܩܕܫܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ : ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܢ ܡ̇ܢ : ܘܢܛ̇ܪܝܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܕܠܢܡܘܣܐ̈ . ܐܝܟ
SynOr ܪܘܚܢܐ̈ ܆ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܝܩܪܐ ܘܣܚܝܦܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܗܝ̈ ܆ ܒܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܗ . ܠܟܝܢܐ̈
SynOr ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܠܗ ܢܣܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ
SynOr ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̇ ܕܟܣܐ ܒܗ ܐܡܪ . ܟܘܪܣܝܟ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪܝܟ̈ . ܟܕ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟ
SynOr ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܘܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܬܘܒ ܪܡ̇ܙ : ܕܡܦܩܗ ܠܡ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ : ܕܗܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ
SynOr ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܝܬܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܙܕܩܐܝܬ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܡ̇ܢ : ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ . ܘܕܡܬܩܪܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܐܝܟ
SynOr ܕܡܫܪܐ ܘܡܬܪܒܐ ܘܡܬܕܪܓ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܆ ܘܠܗܝܟܠܗ ܡܩܝܡ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܗ̇ܘ
SynOr ܬܪܝܢ̈ . ܐܠܗܐ ܘܒܢܫܐ . ܒܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܒܩܠܝܠ ܡܬܐܡܪ ܗܟܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܝܢܐ̈
SynOr ܐܠܗܝܐ . ܐܒܝܕܝܢ ܡܢ ܦܘܪܩܢܐ . ܐܘ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ . ܠܐܝܢܐ ܟܝ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܒܕܝܢ . ܠܗ̇ܘ
SynOr ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܠܝܠ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܗܠܝܢ