simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܟܠܐ ܘܗܘܢܐ̣ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ