simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܗܟܝܠ ܐܝܬ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܫܐ ܡ̇ܠܟܐ ܐܘ XXX ܢܒܝܐ ܐܘ ܚܙܘܐ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܬܢܒܝܘ . ⁴ ܐܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܝܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܂ ܡܢܐ ܐܝܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܪܘ̣ܙ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܢ̇ܦܩ
IsaacNin:memColl ܕܚܠܦ ܬܠܡܝ̇ܕܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܨ ܠܘܬܐ . ²⁵ܘܒܥܘܬܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܠܫܘܒܠܢ ܕܠܘܬܗ ܀ 12ܐܝܟ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܥܕܢ ܚܫܐX . ܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܬܐܘܦܝܠܐ ܡ̇ܢ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ·ܢ ܂ · ܙXX X ܕܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܣܡ ܂ ܕܟܠ
ChalcedWrit ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ̣ܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ̣ܐܐܘܐܬܬܟܝܢ ܓܘܕܦܐ . ܘܐܢ
Ps-Zach:EccHist X ܓܕܫ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ 5 ܘܐܬܓܢܚ ܘܐܬ̣ܬܘܝ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥ̣ܒܕ ܡ̇ܢ 3ܠܘܬܗ ܂ ܘܐܠܦܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܣ ܂
Elia:epLeonḤar ܗܟܢܐ . ܠܐܘܢ X ܘܐܝܟ ܕܡܛܠ ܚܘܒܬܐ ܕܐܬܬܚܝܒ ܟܝܢܢ ܬܬܦܪܥ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܐܡܝܪܢ̈ . ܟܬ̣ܒ ܕܝܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܥܬܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܟ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܨܪܝܟܐ ܘܡܣܟܢܐ ܃ ܬܫܒܘܩ ܡ̇ܢ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܕܟܕ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܩܘܡ ܕܒ̣ܪ XXXXX⁰ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ⁸¹ܘܥܪܘܩ ܠܡܨܪܝܢ ܇ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟܐ ܗ̇ܘܕܩܡ ܥܠ ܝܘܣܦܒܫܢ̣ܬܐ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܇ ܒܙܒܢ
SynWestSyr . ܕܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܡܗܝܪܐ̈ . ܐܘ̇ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܒܨܒܬܐ ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܘ̇ ܒܬܘܩܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܠܐ ܢܐܒܪ . . ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܙܕܩܦ ܗܘܐ . ܕܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܣܝܡܐ ܠܝ ܕܟܕ ܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܡܥܕܪܢ̈ : ܐ̣ܡܪ ܩܕܡܝܟܘܢ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܢܛܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗ̇ ܠܡܪܕܝܬܗ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܬܚܙܝܬ ܐܦ ܠܝ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܗܢܐ . ܟܝܢܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܢܐ . ܥܠ ܗ̇ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܕ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܥ : ܒܕ : ܘܕܠܟܠܢܫ ܒܫܘܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܥ : ܒܕ ܆ ܘܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܐܬܩܕܫܘ ܒܥܡܠܐ̈ ܃ ܘܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܝX ܘܢܟܬܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܓ̣ܒܐ ܘܐܪܝܡ ܠܡܠܟܘܬܗ ܂ ܠܐ ܢܫܡܥܘܢܗ̇ ܥܡܐ ܃ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܝܠܗ : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܒܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ Xܐܡ̣ܪX ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ : ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܨܒܝXܝ̇ܢ |X201b|ܡܠܦ : ܚܕ
Tim1:Epist ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܕܠܐ ܕܥܬܐ ܃ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܐܦܝ̈ ܗ ܡܢܘܬܐ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܛܢܢܐ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܃ ܠܘ ܕ ܢ ܐܟܘܬܢ ܃ ܘܠܐ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܟܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܕܡܐ ܠܢ ܂ ܐܦ ܠܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܬ ܠܢ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܝ ܪ-ܬܪ-ܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪ- ܡܢ ܒܬܪ ܚܪ-ܝܘܬܐ ܆ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܫܡܐ ܆ ܘܐ̇ܝܕܐ ܫܪ-ܝܪ-ܬܐ ܘܠܐ ܡܦܪ-ܫܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqJul ܐܢܫܐܝܬ ܩ̇ܐܡ ܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܡ̇ܢ ³ ܪܐ ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟX ܠܡܚܫ . ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܐܠܗܘܬܐ . ܡ̇ܐܬ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܫ̇ܡܠܝܐ ܘXXܘܪܪܐ ܕܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܬ̇ܒܘ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܝXܝX ܝXܘXܝX XܣXXܣ XXܘܘ X ܂ ܣ̇ܦX ܗܘܐ