simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܦܘܬ ܝܝ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܟܝܬ ܕܝܢ ܫܐ ܡ̇ܢ ܒܪܘܝܐ ܒܬܘܩܢܐ ܕܗܘܝܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܗܕܐ ܫܟܝܪܬܐ ܗ̣ܝ ܂ ܘܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܐ ܠܢܐ ܘܢܨܒܬܐ̈ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܒܠܐ̈ ܒܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗܘܢ ܃ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܬܨܒܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܒܥܩܪܐ̈ ܘܒܙܪܥܐ̈ ܃ ܒܗ̇ܢܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܘܢܒܝܐ̈ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܐܝܟ 4ܕܒܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܩܥ̇ܝܢ ܡ̇ܢ 2ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܟܬܒܐ̈ . 13 , 29 3ܐܘܪܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܡܢ ܐܝܕܐ ܥܒܘܕܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ . ܕܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܐܫܝܓ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܣܡܝܐ ܆ ܦܢܐ ܟܕ ܢܘ̣ܗܪܐ ܥܦܝܦܐ ܛܥ̣ܝܢ . ܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ̣ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠܘܘܬܗ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܦ̇ܩ ܗܘܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܚܫܘܫܐ
CaveTreas X ܗܘܬ . ܠܐ ⁶ܡܟܬܒܢܐ̈ X ⁷ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ⁸ܘܠܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ¹ XX ܡܢܗܘܢ . X ܕܡ̣ܢ ²ܐܝܟܐ ³ܢܣܒ̣ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ⁴ܘܒܪܬ̣
IšoMerv:ComOT ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ . ²̈ [16]ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܒܪܐ . ܗܢܘ . ܟܐܦܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܇ ܕܐܝܟܢ X ܫܩܠܘ ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ .
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܟܪ·-ܣܝܣ ܗܕܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ · 2ܝ · ܡ̇ܢ ܐ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ 0 ܕܥܡܗ ܂ ܘܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܐܠܘ
SynWestSyr . ܡܢ ܒܬܪ ܡܙܥܩܢܘܬܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܢܬܬܚܕܘܢ ܬܪܥܐ̈ . ܘܗܝܕܝܢ ܡ̇ܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ . ܟܕ ܡܙܥܩܝܢ 10ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܥܬܝܩܐ . ܐܠܐ ܗܫܐ
DionAr:MystWritings ܕܪܚܝܡܐ ܬܘܒ ܡܢ ܟܠ ܘܡܬܝܐܒ ܠܗ̇ ܟܘܠ ܇ ܘܪܡܝ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܒܪܢ̈ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ̈ . ܘܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܠܐ ܚܛܝܐ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܘܠܘ ܦܢܛܣܝܐ . ܡܢ ܬܡܢ ܝܨܝܦ ܗܘܐ ܕܢܚܘܝܘܗܝ . ܡܢ ܚܛܝܬܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܃ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗ̇ܒ ܠܗ ܡ̇ܢ 1ܡܝܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܬܐܕܘܪܘܣ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܘܐܢܝܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܃ ܠܗ̇ܝ
GanBus : ܕܗܘ̣ܐ ܕܚܝܠ ܦܓܥܐ ܝܬܝܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܓܥܐ ܕܫܘܛܐ ܡ̇ܢ ܚܘܛܪܐ X2 ܐܘ ܙܩܬܐ . ܡܛܠ ܐܚܪܬܐ ܠܡܣܒ ܘܐܚܪܬܐ . ܠܘܩܕܡ
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܚܫ ܒܒܣܪܐ . ⁹²ܘܐܙܕܩ̣ܦ ܡ̇ܢ . ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ . ܚܪܡܐ ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ .
GanBus ܘܕܣܒܬܐ ܬܒܛܢ . ܢ̇ܛܪ ³ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡ̇ܢ ܘܕܣܒܬܐ ܐܢܫ ܒܛܢܐ ܬܨܠܚ ܘܥܩܪܬܐ . ܡܫܟܚܐ ܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܒܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܕܐܡ̣ܪ ܃ ܝX ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܕܠܒܪܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܡܪܝܐ ܡܫܪܪܝܢ ܂ ܘܕܦܐܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܝܢ̣ ܂ ܠܘ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܡ̇ܦܪܫܝܢ ܗܘܘ ܡܠܦܢܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܇ - ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘXܢܫܐܝܬ ܆ ܘXܥ̣ܒܕ ܘܝXܠܢ̣ ܘܢX ܒܒܣ̇ܪ ܂ ܙܒܢܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܘܬܐ ܕܣܘܣܝܐ ܕܝܢ ܐܢ ܬܓܕܫ ܨܗܘܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܕܪܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܕܝܠܝܬܐ
BarKoni:Schol ܕܩ̇ܨܡ ܂ X X ܂ ܝ ܝ ܒܫܐܕܐ̈ ܕܠܘX ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܒ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܢܢܛܝܬܗ ܕܩܨܡܐ ܠܕܒܚܗ ܕܫܐܘܠ ܫܡܗ ܂ ܕܠܐ ܦܪܫ 2ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ