simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܚܙ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܦ ܝ̇ܕܥ . 18 , ܡ̇ܢ . ܠܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܠܘ 27ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈
Tim1:Epist . ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܟܝܬ̣ ܐܘ ܐܝܟ ܒܪ ܐܘܣܝܐ . 2 , 9ܘܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ XX|513|ܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟX³ ܩܢܝܢܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܪܦܦܐ̈ . ܘܡܬܢܣܒ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ 6ܕܝܢ |L 69b|ܩܢܘܡܝܐ ܘܟܝܢܝܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܠܪܘܚܐ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ 5ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ
Tim1:Epist . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܝܝ̈ 20ܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܡܬܝܕܥܐ ܡ̇ܢ | 687|ܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܘܬ 19ܫܘܝܝ̈ ܫܘܒܚܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܚܘܪܐ . ܘܒܢܦܫܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ
HistChurchEast . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ ܦܪܫܝܢẌ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܐܝܟ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܢܗܪܐ . ܘܐܬܬܙܝܠ ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ
Ps-Ath:Virg . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܥܪܣܐ ܕܝܢ ܐܪܥܐ . ܚܠܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܦܝܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐܝ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ ܐܘ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܣܝܡܐ ܗܟܢܐ . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ
Tim1:Epist . ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܒܦܝܣܐ̣X¹ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ . ܡ̇ܢ ܘܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܘܕܢܒܝܐ̈ . ܙܢܐ ܕܝܢ ܘܐܝܕܝܘܬܐ̣ ܠܘ ܕܓܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܝܢܢ ܒܗ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܡܘܬ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ . ⁶ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܘܒ Xܝܬܝܢ ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܘܬܐ . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ . ܘܐܝܟ 17ܕܦܐܐ̈ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܐܝܬ . ܗܘ̇ ܕܝܢ ܢܦܘܩܐܝܬ . ܠܘ 16ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ̇ ܟܕ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܐܦܣܘ ܠܝ ܕܡܕܡܝܢܐ ܐܗܘܐ ܕܚܫܐ ܕܐܠܗܝ . ܡ̇ܢ ܠܥܘ̣ܩܣܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܢܐ ܐܩܝ̣ܡܬ 22ܡܠܟܝ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ . 23ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ : ܟܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ 21ܡܢܒܐ ܠܗ̣ ܗܟܢܐ . ܒܕܘܟ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ ܝܡܢ̈ . ܠܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܢܫܐ̈ ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܟܕ ܥ̇ܐܠ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܇ ܠܗܠܝܢ ܗܘܢܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܢ ܡܥܠܬܐ . ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܡ . ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ
SevAnt:CathHom . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇ ܘܠܘܬ ܢܩܫܗܘܢ ܝܝ̣ܒܛܘ ܘܐܪXܦܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܗ̣ܢܘܢ ¹ܚܫܐ̇̈ ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܡܟܢܢ̈ ܠܡ̣ܒܘܬܘ ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ
SevAnt:LuqJul . ܐܬܬܚܕ ܕܝܢ ܒܡܘܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ . ܗܝܕܝܢ ⁸ܕܐܦ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ ܓܡܝܪܬܐ ܐ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܗܟܢܐ . - . ⁷ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ