simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܫ̣ܪܥ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܐ ܝ ܕܠܘܬܗ ܇ ܐܬܩܪܝܘ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܡ̇ܢ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܒܫܘܪܝܐ̈ ܕܡܐܡܪܐ ܃ ܐܝܣܪܝܠ
SevAnt:LuqGramm ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܕܗܝܕ ܂ ܝܢ ܂ ܐܠܗܐ̣ ܕܡ̣ܨܛܠܒ ܂ ܫܡܫܐ̣ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ܂ ܐܫܬܒ̇ܚܢܢ ܥܡܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܩܡܢܢ ܥܡܗ ܂ ܣܓܝܐܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܕܓܘܐ ܕܓܢܣܐ ܚ̇ܒܠܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܝ ܗܢܐ ܃ ܘܐܦ ܒܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܝܕܝܥܐ ܘܡܦܠܓܐܝܬ ܚܘܝܗ ܂ ܐܘܣܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܠܦ ܐܘܣܝܐ ܃ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܩܢܘܡܐ ܡܫܬܩܠܝܢ ܂ ܂ X ܙ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܘܝ̇ܬܐ ܇ ܕܒܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ܘܢ ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܂ ܘܒܙܒܢ
IsaacNin:memColl ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ¹⁹ ܡ̇ܢ ܇ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܘܝܠܕܬ ܢܦܫܐ . ܝܠܕܬܗ ܓܝܪ ܠܡܥܡܕܢܐ ܟܕ ܡܢܦܫ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܠܐܠܝܫܒܥ ܝܠܕܬ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComGosp ܘܠܘ ܒܩܪܝܒܘܬ ܝܬܒܐ ܇ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܝ ܂ ܝ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܃ ܡܬܝ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܡܟܪܙ ܗܘ̣ܐ ܒܚܘܪܒܐ ܕܝܗܘܕ ܀ ܗ̇ ܂ ܒܚܘܪܒܐ
BarṢal:LuqArabs ܕܝܠܝ ܚܙܐ ܚܙܐ ܠܐܒܐ . ܗܢܘ . ܕܡ̇ܢ ܕܝܠܝ ܝ̇ܕܥ ܝ̇ܕܥ ⁶ܠܐܒܐ ܡ̇ܢ . ܒ̇ܬܪ ܓܝܪ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ⁵ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܚܕ ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫX ܇ ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܂ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܕܝܢ̣ ܘܠܐ X ܟܠ ܟܠܗ ܠܟܠܚܕ
Tim1:Epist ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܐܒܐ . ܠܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܗ ¹⁵ܕܡܠܬܐ ܡܓܙܪ ܗܘ̣ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܒܢܦܫܐ ܡܫܠܚܬܐ ܚܐ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܆ ܡܚܕܐ ܥܡܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܟܣX ܂ ܐܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܩܒܠܝܢ ܇ ܬܪܝܢ̈
Sahd:memSolitar ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܠܘ ¹ܒܕܓܠܝܙ ܡܢ ܣܘܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܝܥ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܗ̇ ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇
Tim1:Epist ܟܝܢܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܠܘ ܕܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܡ̇ܢ ܆ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܝX ܟܝܢܝܬܐ ܘܒܝܘܩܢܐ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܚܕ
Sahd:BookPerf ܕܡܣܟܝܢ ܡܢܗ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܕܘܒܪܗܘܕܠܐ ܡܘܡ ܒܐܘܪܚܗ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܢܬܬܪܝܡ . ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܪ ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܥܠ
Ath:Inc ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܢܟܦܪܘܢ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܟܕ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܪܫ̣ܥܝܢ ܘܥܒܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܠ 38ܩܢܘܒܐ̈ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܚ̇ܡ . 3 , 38 |T 155b|ܥܠ 37ܐܘܣܝܐ
Tim1:Epist ܠܢܝܫܗ : XXXX1ܠܢܝܫܗ ܡ̇ܢ X⁸ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̣ܙ . ܐ̈ ܘܠܐ ܒܙ . ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ . . 1ܘܐܦܩܘܗܝ . XXܩXX ܐܦܩܘܗܝ XX . XX
Tim1:Epist 7ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ ܐܘ ܢܦ̇ܩ ܡܬܘܡܐܝܬ ܆ ܗ̇ܘ 8ܗ̣ܘ ܚܙ̇ܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ . 11ܠܐ 6ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫ ܚܙ̇ܐ ܠܐܒܐ ܐܡܪ̣ ܡܪܢ . ܐܠܐ
Tim1:Epist ܐܬܐܠܨ̇ ܬ ܕܐܡܪ̇ ܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܡܛܠ 40ܥܫܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ 38ܚܕ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . 5 , 38ܐܠܐ 39ܗܠܝܢ