simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܡܪܟܒܐܝܬ ܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܫܪܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܂ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܣܡ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܃ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܫܥܐ ܃ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܬܬܩܪܐ ܃ ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܠܩܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ
Ps-Zach:EccHist [ܒܕ]ܚܠܬܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘ ܬ̣ ܘܫ̇ܬܩ ܂ ܐܠܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܥܨܐ ܠܝ ܂ ܡ̇ܢ ܠܟ ܦܬܓܡܐ ܦܢܐ ܠܚܒܪܟ ܂ ܘܐܠܐ ܐܝܕܟ ܣܝܡ ܥܠ ܦ[ܘܡܟ ] ܘܗܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܝX ܂ ܝX ܂ ܘܕܝܠܢܐ ܬ ܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ ܂ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܐ ܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܂ ܕܐܘܣܝܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܚܙܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܒ̇ܛܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ̣ ܂ ܒܫܘܝܘܬ ܕܪܓܐ ܡ̇ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܃ ܟܕ ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ
GanBus X X3ܒܝܬ 1 11 [ . . ]ܠܘܬܗ ܕܟܗܢܐ ܘܐܕܫܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܣܒ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ ܕܬܪܝܢ . [X , 13]ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ . ܡܛܠ ܓܢܣܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐ̇ܥܒܕ ܠܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܗܘ ܛܠܝܗ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ ܘܩ̣ܡ ܠܗ ܡܢ ܠܓܘ · ܝ X276ܘܡܠ̣ܠ |ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ :
SevAnt:LuqGramm ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܇ ܡ̇ܒܪܝ ܕܝܢ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܆ ܘܒܙܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ Xܝ ܕܝܠܢ ܡܣ̣ܬܗܕ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܝܠܕ
SynWestSyr ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܝܕܝܥ ܗܘ . ܗܘܦܟܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܙܘܘܓܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܒܙܘܘܓܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ . ܙܒܢܐ
BarṢal:ComGosp ܡܬܕܡܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘ̇ܠܝܐ ܚܣܝܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܀ ܀ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܠܡܐ ܝܝ ܗ̇ܢܘ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܃ ܟܢܫܐ ܦܫܝܛܐ
SevAnt:LuqJul ܣܓܝ ܦܥܠܐ̈ ܡ̇ܢ ² ܙܥܘܪܝܢ̈ . ³ . [ܠܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܘܐܬܝܗܒܘ ܪܘܚܢܝܐ . ¹ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ ܀ ܕܚܨܕܐ
Tim1:Epist ܒܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܦܪܐ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܟܕܘ ܃ 1ܕܡ̣ܢ ܕܪܫ ܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܘܒ ܐ ܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܬܚܫܚ ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܘܕܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܢܗܝܢ ܢܩ̇ܪܒ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܠܚܘܕܘܗܝ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܡ̇ܦܠܓ ܕܝܢ Xܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ : ܘܝܠܕܐ ⁸²ܡܬܘܡܝܐ ܠܚܘܕܐܝܬ : X³ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܩܐܛܐܣܛܐܣܝܣX ⁸ܕܣܘܪܝܝܐ ܘܩܪܝܢܐ ܆ ܠܘ ⁸¹ܥܠ ܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܒܠܚܘܕ ܟܠXܝܢ ܃ ܝXܝX X - ܩܢܘܡܐ ܬXܒ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܀ ܘܡܟܝܠ ܡܚܘܐ ܕܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ
IšoMerv:ComOT ܕܚܨܝܦܐ ܗܕܐ ܦܪܚܬܐ ܘܚܪܡܢܝܐ ܘܠܐ ܚܝܘܣܬܢܝܬܐ ܒܟܝܢܗ̇ . ܡ̇ܢ ܠܗ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܘܡܢ ܒܝܬ ܡܓܪܣܐ̈ ܘܛܒܚܐ̈ ܘܡܢ ܐܟܪܐ̈ . ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ²⁹ ܐܝܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܪܓܠܐ̈
Tim1:Epist ܃ ܥܒܕܐ ܕܢ ܢܗܘܐ ܘܢܬܩܪܐ̣ ܂ ܘܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܡ̇ܢ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܛܠ ܝܬܗ ܃ ܘܨܠܡܐ ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬ ܐ ܃ ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
MiaphysiteDocs ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܙ ܝܝ̇ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ 1ܚܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܃ ܝ ܥܐ