simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘܐ ܠܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܂ ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢܡܠܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ ܃ ܐܠܐ ܟܠ ܕܢܫܡܥ ܗ̇ܘ ܢܡܠܠ ܂ ܒܗ̇ܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܕܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܝܢ ܡܬܝܠܕ ܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܡܙܕܟܐ ܟܝܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܒܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܚܘܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܢܛܪܝܢ ܢܡܘܣܐ̈
Ath:ExposPs ܕܡܥܡܘܕܝܬ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܚܐ ܦ̇ܬܚܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢܗܪܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ . ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܘܠܚܪܡܘܢ . ܕܡܬܦܫܩ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܓܐ . ²⁷ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ : ܚܕܬܐ ܕܝܢ ܒܚܒܝܒܘܬܐ ܘܒܠܐ ܣܒܥܘܬܐX ܡ̇ܢ ܠܗܝܢ ܡܕܡ ܢ̇ܩܫ : ܘ̣XܡܬXܓܪܓܢ̈ ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ
BarEbr:CandSanc ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܢܢܐ̈ ܩܡ̣ܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܢܩܕܡ ⁶ܒܪܝܬܗ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ⁷ܘܟܘܟܒܐ̈ . ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ ܚܠܝܠܐ̈ ܘܬܚܬܝܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܠܘ ܕܢܬܬܝܬܘܢ ܡ̇ܢ . . ܡܛܠ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܗܠܝXܢ ܝܒܫܝܬܐ̈ ܣܘܓܐܐ . ܘXܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComLiturg ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܘܣܦ ܒܘܠܘXܠܐ X ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܦܝܠܛܘܣ ܡ̇ܢ 3ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܟܐ ܐܬ ܒܠܬ̤ X X ܩܕܫܬ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:Epist ܛܠܢܐܝܬ̣ ܠܥܘܪܠܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܦܣ̇ܩܐ . ܥܡܕܐ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܚ̇ܘܝ ܇ ܗ̇ܘ ܕܛܘܦܣܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܙܘܪܬܐ . ܕܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈ ܇ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫ̇ܬܝ ܇ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܡܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܪܫܝܥܬܐ ܡܬ̣ܗܓܡ ܆ ܣ̣ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒܝܕ ܡ̇ܢ ܢܣܬ̇ܟܠܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ
Elia:epLeonḤar ܐܚܪܢܝܐܝܬ X ܢܗܘܐܐܝܬ ܠܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܘܐܝܟ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܕܒܗܘܢ ⁴⁸ܐܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X⁹ܡܗܝܡܢܝܢܢ . X XX ܡܛܠ ܕܐܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܝ̣ܬ . ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܘܝܥܩܘܒ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܬܠܝ . ܘܒܙܩܝܦܐ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܘܬܦ ܒܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܟܬܪ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ . ܬܘܒ ܡܦܪܫܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܠܦܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ
GanBus ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ ܕܗ̣ܘ ܠܡ ܡܥܠ ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܦܩ ܡ̇ܢ 0 ܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܕܢܝܐܝܠ ܫܒܘܥܐ̈ ܡܢ̣ܐ ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ . . ܥܒܝܕܬܐ ܆ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܦܐܪܐ̈ : ܘܟܠܘ ܗܢܐ ܛ̣ܥܢܐ ܕܒܝ̣ܫܘܬܐ ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܦܫܝܩܐ ܘܕܩܕܡ ܐܝܕܝܐ̈ . ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ ܠܪܟܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܥܠ ܝܡܐ : ܕܫ̇ܓܫܝܢ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ |ܩ |T110ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ²⁶ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ ܡ̇ܢ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ