simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܗܪܘܕܣ : ܡܦܩܬܐ ܕܕܚܠܬܐ ܢܦ̇ܩ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐܐܝܬܘܗܝ . ܠܘܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟܘܢ ܐܘܦܪܝܫܝܐ̈ : Xܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܐܒܐ̣ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܒܕܢܐ ܝܝ ܡܚܬܐ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܐܢܫܝܢ̈ ܚܒܝܒܐ ܐܟ
Tim1:Epist ܡܬܒܣܪ ܗܘ̣ܐ . ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܡܬܐܠܗ ܗܘ̣ܐ . XܒܣܪܐX²²ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܛܘܒܝܢ̈ . 6ܝ 1ܒܗ ܓܝܪ ܟܪ ܒܗ ܒܚܕ ܙܘܥܐ ܚܪܝܦ ܡ̣ܢ ܟܠ ܆ ܡܠܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܫܐܠܬܟ ܒܥܒܕܐ ܣܥܪܬ ܂ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕܟ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܂ ܟܕ ܩܒܠܬ5 ܒܥܘܗܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܂ ܟܕ ܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐܬܥ̇ܨܝ̣ܬ ܠܡܐܡܪ ܃ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܡܟܐܒܢܐ ܕܥ̣ܪܨ ܥܠܝ ܒܫܡܥܐ ܡ̇ܢ ܕܐ·ܟ ܗܠܝܢ ܐܪܦܝ̣ܘ ܝܪܘܬܐ̈ 1 ܠܥܘܡܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܗ̣ܘ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܥ̣ܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܘܣܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܥ̇ܒܕܐ . ܡ̇ܢ ܗܝ̣ ܓܝܪ X ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܟܠ
Cyr:ComLuke ܪܐܙܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̇̈ ܂ ܪܗ̣ܛܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܗܝܕܝܢ ܇ ܡܬܝ̇ܠܦܝܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܂ XX ܂ ܕܒܣܪܐ ܕܐܬ ܐܠܗ ܂ ܒܚܕ·ܘܬ ܐ ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܒܥܒ̇ܕܐ ܘܒܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܘܕܒܪܢܫܗ ܕܡܠܬ ܐ ܃ ܒܟܝܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗܝܕܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܟܣܝܢ̈ ܡܢܢ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܣܬܥܪ ܂ ܘܗܕܐ 2ܒܥܠܡܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܝ ܡܬܝܗܒܐ ܠܢ ܃ ܐܝܟ
GanBus ܕܙܟܪܝܐ ܠܘ ܠܝܣܪܝܠ ܥܬܝܩܐ ܡܬܠܚܡܐ ܇ ܘܐܦܢ ܒܦܪܨܘܦܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܪܒܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܠܗ ܡܬܓܥܠܐ . ܢܒܝܘܬܗ
SophrJer:epArcadCyp ܕܠܐܠܗܐ ¹⁰ܓܒܘܠܢ ܡܪܓ̣ܙܐ . ܠܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ XܝXX 131 ܝ]ܘܬ [ܙܢܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ]ܪ[ܚܘܩܘ ܢܦܫܟܘܢ . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܆ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܒܪܐ 3ܕܐܠܗܐ ܓܕܦ . ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܫܘܝܐܝܬ ܥܫܩܘ 2ܠܕܝܘܕܘܪܘܣ
MiaphysiteDocs ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܨܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܒܪ ܃ ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܘܚܠܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܃ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܘܐܬܪܢܐ ܕܟܡܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܡܬܟܬܫܢܐ̈ ܕܚܕܪܝܢ ܂ ܘܟܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܡܢܗܝܢ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܡܡܠX ܂ ܡ̇ܢ ܘܕܬܐܕܘܪܝܛܘܣ ܘܕܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܡܢܗ ܢ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐܝܬ ܐ̣ܨܛܠܝܘ ܠܪܚܡܬ̇ ܡ̇ܢ ܠܘܬܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܬܡܠܟ̣ܬ ܂ ܘܡܛܠ
BarEbr:CandSanc ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܦ̇ܪܘܩܢ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ⁹0ܟܕ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ . ܘܐܢ ܙ̇ܕܩ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܢܐܡ̣ܪ . ܐܚܪܬܐ
Ath:Inc ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܡܣܬܓܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܆ XXX¹ 1 ܡ̇ܢ . ܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܐܠܗܐ ܡܬܟ̣ܪܙ ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܠܗܐ̈
IšoAdiab:Epist ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܘܡܠܝܐ ܐܓܘܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܆ ܛܝܒܘ ܕܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܂ ܚܠܦܝܟ ܕܝܢ ܦܪܘܥܐ ܕܚܘܒܬܐ ܝ̇ ܕܡܣܬܒ̣ܪܐ ܂ ܘܐ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq XX ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܫܝܩ̣ ܠܗ ܓܠܝܐ ܬ̣ ܢܟܬܘܒ ܡ̇ܢ 7ܕܝܠܗ ܘܢܩ̣ܒ ܢܩܒܐ ܒܟܣܝܗ̇ ܂ ܘܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܟܠ
Tim1:Epist ܕܒܗܕܪܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪܒܥܐ ܠܡܘܠܕܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܬܬܢܣܒ ܂ ܕܐ ܟ ܐ·ܟܢ ܃ ܬܬ·ܗܒ ܓܝܪ ܂ X ܂ ܗ̇ܝ