simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܆ ܠܘ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܡܬܝܠܕܝܢ ܗܘܝܢ ܇ ܟܕ ܝܛ̣ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܩ̇ܢܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܘ̣Xܪ̇ܬ̣ ܘܠܘ ܒܪܐ . ܘܡܢ ܬܡܢ̇ ܒܢܝܢܫܐ̈
AntiTriThWrit ܐܡܝܪܐ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܬܠܝܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܣܠܝܝܢ ܘܢ . ܘܕܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܢܗܘܐX ܣܕܩܐ ܒܥܕܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܠܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܘܕܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ . ܘܕܐܪܒܥ ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܐܪܥܢܝܘܬܐ . ܐܦܢ ܩܛܪܢẌ ܘܩܫܝܢ̈ X ܠܗ ܠܡܪܟܒܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܗ . ⁴ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗܘ ⁵ܕܥܠܬܐ ܗܘܠܢܝܬܐ . ⁶ܘܢܘܪܢܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܕܒܝܪܩܐ : ܟܕ ܪܒ̇ܝܐ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܠܗ̇ ܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܙܥܘܪܬܐ
Tim1:Epist . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܝܝ̈ 20ܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ . ܘܡܬܝܕܥܐ ܡ̇ܢ | 687|ܐܝܟ ܕܝܕܝܥܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܘܬ 19ܫܘܝܝ̈ ܫܘܒܚܐ