simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܡܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܟܗ ܇ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܦܬܝܗ ܆ ܡܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬ̈ ܐܡܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܡܐ ܕܝܠܗ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕܟܠܡܕܡ ܪܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ X ܕ . . ܢ̣ܣܥܪܘܢܝܗܝ . ܡ̇ܢ . ܥܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܬܐܣ̣ܝܢ̈ ܡ . . ܢ ܚܕܕܐ̈ ܒܢܝܢ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܚܢܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ 3ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ . ܕܪܒܘ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܡܪܚܘ 4ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܢܫܘܙܒ ܢܦܫܗ 2ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܘ ܨܒ̣ܐ ܆ 9 , 90ܩܕܡܝܬ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ̣̈ ܂ ܙܕܝܩܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܝ ܕܡܣܬܬܐ ܘܡܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܕܟܐ ܠܗ ܆ ܟܕ ܡ̇ܪܚܩ ܘܡ̇ܦܪܫ ܠܬܒܢܐ ܡܢ ܚܛܐ̈ ܂ ܝ ܚXܠܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܠܢܡܘܣܐ ܡܕܠܩܒ ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܂ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܂ ܚ̣ܘܝ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܠ ܠܟܢܘܫܬܐ ܂ ܚܕܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܟܐܡܬ̣ ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܝܨܘܦܐ̈ ܘܩܪܝܒܝ̈ ܒܓܢܣܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܙܠ ܣ̇ܒܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ̇