simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܝ ܠܗ ܃ ܡܫܬܘܝܢܢ ܕܝܢ ܘܠܐܝܩܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܥܘܬܪܐ ܕܫܘܟܢܐ̈ ܕܡܢܗ ܢܐܬܪ ܂ ܒܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܙܢܐ ܢܩܦܝܢܢ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ ܓܠܝܢܐ ܃ ܘܥܠ ܝܗܝܒܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܛܠܐ ܐܘ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܂ X ܝX · ܐܡܬܝ ܕܐܡܪ ܃ ܐܝܟ
Ath:Inc ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܚ̇ܘܐ ܘܢܬܗܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܙܝܢ ܠܗ . ܡ̇ܢ . XX6 ܐܠܐ ܕܢܚܠܡ ܘܢܠܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ
JnDalya:Epist ⁷ܢ-- . XXX ܩܕX : XXX ܐܢ ܠܫ̇ܦܝܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܆ ܪܓܬܗ ܡ̇ܢ : ܩ X X . --X⁰ܠܡܒܘܥܐ . --¹⁰ܩ XX⁸ܢ-- . XܢXXX : XX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܨܠܘܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܝ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܝܗܝܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ̣ ܒܫܬܩܐ ܡܥܕܪܝܢܝ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ 36ܒܝܫܬܐ̈ : ܩܪܒ ܕܝܢ ܠܘܬ ܛܒܬܐ̈ ܡܚܡܕ 37ܠܒܢܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܩܪܒܘ 35ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܛܒܬܐ̈ : ܘܐܪܚܩ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥ̇ܝܬܘܢ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܂ ܝ ܂ X ܂ ܡܐ ܡ̇ܢ ܚܛܗܐ̈ ܠܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܝܬܘܢ ܆ ܘܬܝܬܘܢ ܡܣܡܒܪܫܐ ܥܠ ܝ
Sahd:BookPerf ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܣܝܘܬܟ . ܘܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܠܟ ܣܝܡܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܓܠܐ ܠܗ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܠܡܟܢܫܘ ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܛܠܬܗ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܫܐ . ܡ̇ܢ ܚܕܕܐ̈ . ܢܗܘܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܬܚܘܝܬܐ ܬܘܒ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܢ . ܬܪܝܢ̈
GanBus ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܡܢ 0 ܡܬܘܡ ³ܘܕܒܩܘܕܫܐ̈ ܫܪܐ ܕܓܢܝܙܘܬܗ ܥܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝܐ ܫܦܪܬ . XX X X [X , 50]ܘܚܢܢܗ ܠܕܪܐ̈ . ¹ܐܠܐ ²ܗ̣ܘ
BarEbr:CandSanc ܒܨܝܪ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܒܐ ܐܦ ܡܢ ܒܪܐ . ܡܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܗܘ ܘܥܒ̣ܝܕܐ . ܘܗ̇ܢܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܕܒܪܐ
JacSer:Epist 31ܕܚ̇ܪܐ ܐܢܐ ܒܛܒܬܗ2ܝ̈ ܕܗܕܡܝ̣ ܂ 33ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܡ̇ܢ 2ܘܪܚܝܩܐ Xܢ ܝ 2ܡܪ-ܡ 2 ܕܐܣܠܝܬ ܂ 30ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨ ܂ ܪܐ̣ ܂ ܐ ܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܥܗ̣ܕܟܘܢ ܡXܘܗܝ̈ ܕ ܂ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܟܘܢ ܂ · ܙXܝܢ · ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi : ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ 3ܐܠܗܐ . 16 , 55ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 1ܘܐܡܪܢܢ ܘܥܒܕܢܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ 2ܚܕܢܐܝܬ
Tim1:Epist ܫܘܝܢ ܆ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘ̤ܝܢ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܡ ܥܒܕܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܚܐܪܘܬ ܐ ܂ ܐܝ-ܠܝܢ ܕܒܟܝܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨ̇ܒܐ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܝ· ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܡܬܬܩܢܝܢ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܠ
IšoMerv:ComOT ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܩܝܡ ܗܘܐ . [15]ܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܬܬܚܕX ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܡܘܬܐ ܀ ܟܬ̇ܒ ¹0ܕܝܢ ܘܐܦ ܒܡܐܡܪܐ : ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡ ܐܡܝܪܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ . ܗ ܘܐܦ ⁸ܦܓܪܐ ܗܘ ܡܝܬ .
IšoAdiab:Epist ܒܡܐܬܝܬܐ ܕܠܘܬܝ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܂ X ܝ ܂ ܕܝܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܕܐܦܝܣ ܠܐܒܗܘܬܟ ܐܦܝܣܘܢܝ ܒܬܚܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ
IšoMerv:ComPs ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܟܝܢܝܢ ܐܬܠܝܐ ܘܣܗܪܐ ܇ ܕܩܝܡܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܣܗܪܐ ܇ ܐܡܪܝܢ ܟܠܕܝܐ̈ ܕܓܕܫܐ ܗܓܠܦܣܝܣ ܠܫܡܫܐ ܆ ܐܝܟ