simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܗܝ ܟܠܬܗ ܕܒܝܬܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܘܡ̇ܢ ܠܒܝܟܐ ⁴ܥܙܩܬܗ ܕܚܬܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܒܐܟܢܘܬܐ ܥ̇ܩܒܘ ܕܝ̣ܢܐ ܡܢ ܡܠܝܗܝܢ̈ . 5ܢܚܙܐ
BarEbr:CandSanc ܬܘܕܝܬܐ ܗܝ ܕܒܐܠܗܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܗ . ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܐ ܡܢ ܟܦܘܪܘܬܐ . ܝ . ܕܗ̇ܝ
Eph:memHom ܕܝܢ ܬܣܬܓܦ ܗܫܐ ܕܒܬܝܒܘܬܢ ܐܬܢܨܚܬ X XX5ܡ̇ܢ ܟܪܝܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܟܘܠܢ ܐܬܩܛܠܢ 1353ܡܢ ܬܬܥܕܪ ܒܪ ܡܬܝ ܐܠܘ ܒܫܝܘܠ ܐܫܬܬܩܢ
MiaphysiteDocs ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܡ̇ܢ ܠܨܒܘܬܗܘܢ ܕܗܝܒܐ ܘܕܬܐܘܕܘܪ ܛܐ ܘܕXܘܡ ܂ ܢܐ· ܕܩܕܡܐܝܬ
Tim1:Epist ܃ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܘܟܝܢܐ ܬ ܐ·ܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ · ܘܕܡܘܬ ܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕ ܢ ܡܪܢ ܠܘ ܫܐܝܠܐܝܬ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܃ ܣܓܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܥ X0ܡܠܟܘܬ ܐ ܘܡ̣ܢ ܪܒܐ ܓܒܪܝܠ ܡ̇ܢ ܠܬܓܐ ܡܠܟܝܐ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܝܠܦܘ ܒܢܝ̈ ܥܘ̇ܠܐ ܬܪܥܝܬܝ ܆ ܩܠܝܠ
MiaphysiteDocs ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܛܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ̈ ܕܠܓܘ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܘܡܢ ܪܝܫܝ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡ̇ܠܝܘ ܂ ܒܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܢ̣ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ XܘXܝXܣ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒܐܓܪܬܐ ܝ ܂ ܕܠܘܬ ܕܝܪ-ܝܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ̇ ܃ ܐܬܘ
MiaphysiteDocs ܘܒܪܓܬܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ ܂ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܚ̣ܠ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܂ ܟܕ ܒܨܒܝܢܗ
JacSer:Epist ܕܡܣܒܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܗܛܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܃ ܝ ܕܒܨܝܪ ܗ̣ܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܪܗܛܐ̇ ܐܚܪܢܐX ܃ ܕܢܥܒܕ ܒܐ̣ܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܐܝܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܐܚܝܕܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܒܝܢ̈ ܐܬ̇ܦܠܓܘ ܗܫܐ . ܕܗ̇ܢܘX ܕܐܬܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܆ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܒܣܪܢܝܐ : ܒܣܦܘܬܐ̈ X ܕܝܢ ܕܓܒܝܠܢ̈ |L 71b|ܡ̣ܢ ܛܝܢܐ : ܡ̇ܢ . 18 , 50ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܘ ܐܢܫ 39ܐܚܪܝܢ : ܕܒܠܫܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܝܝ ܂ XX ܂ X ܡܛܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܬܓܠܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܡ̣ܢ ܬܚܦܝܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܟܦܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬ ܐ ܢܗܘܐ ܩܘܡܗܘ ܢ ܂ ܚܕܐ
ActsMiaphysites ܡܘܠܟܢܐ̈ ܥܬܝܕܐ̈ ܆ ܩܡ ܡܚܕܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܃ ܘܣܒܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܩܫܝܐ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠ X ܐܝܠܝܢ ܕܪܚ̣ܡܘ ܦܘܪܦܥܐ̈ ܛܒ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܢ ܫܡܝܐ̣ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܂ ܒܪܡ̣ ܠܘ ܕܢܪܬܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ X ܂ ܐܘܣܦ ܂ ܢ̇ܚܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܢܝܢܐ ܆ ܥܠ ܝܬܗ 29ܡܬܥܦܦ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪܐdd ܡ̇ܢ ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ . ܡ̣ܢ ܬܠܝܬܝܐ XX X ܓܝܪ ܘܠܥܠ ܆ ܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ̣ ܂ ܒܕܡܘܬ ܪܥ̣ܝܐ ܡܕܡ ܣ̇ܓܝ ܐܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܢܦܫܐ ܙܕܝܩܬܐ ܂ ܚܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܪܫܝܥܐ̣ ܥ̇ܛܐ ܂ ܝ ܠܪܡܟܐ̈
SevAnt:Epist ܨܠܡܐ ܆ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ . ܘܡ̣ܣܝܟ ܒܐܣܟܡܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ
BarEbr:CandSanc X ܡܢ X ¹ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐ̣ܡܪ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܓܢܣܐ ܠܐ ܢ̇ܦܩ̇ X ܝ-X ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐX . ¹ܘܕܠܘ ܚܕ ܐܢܘܢ ܓܢܣܐ ܆ ܝܕܝ̣ܥܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ .
DidascApost ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܒܛܠܬܐ ܇ ܦܬܓܡܐ 5ܢܬܠ ܥܠܝܗ̇ ¹⁶ܠܡܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܕܟܠ