simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܡܐܡܪܐ ܃ ܐܝܣܪܝܠ ܡ̇ܢ ܫ̣ܪܥ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܥܡܗ ܂ ܣܓܝܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܕܗܝܕ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܝܗ ܂ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܥܠ ܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܂ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܐܘܣܝܐ ܃
IsaacNin:memColl ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܐܠܝܫܒܥ ܝܠܕܬ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܗ̇ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܡ̇ܢ ܘܠܘ ܒܩܪܝܒܘܬ ܝܬܒܐ
BarṢal:LuqArabs ܒܪܢܫܐ . ܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝ ܚܙܐ ܚܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠ ܟܠܗ ܠܟܠܚܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܗܪܟܐ ܆ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܟܣX ܂ ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܢܦܫܐ ܡܫܠܚܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܩܒܠܝܢ ܇ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ
Sahd:memSolitar ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ
Tim1:Epist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܚܕ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂
Sahd:BookPerf ܒܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܟܝܢ ܡܢܗ ܆
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist |T 155b|ܥܠ 37ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ :
Tim1:Epist XX . XX ܡ̇ܢ ܠܢܝܫܗ : XXXX1ܠܢܝܫܗ
Tim1:Epist ܡܪܢ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ 7ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܠܝܕ
Tim1:Epist , 38ܐܠܐ 39ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܬܐܠܨ̇ ܬ ܕܐܡܪ̇