simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܃ ܘܩܢܘܢܐ̈ - ܡ̇ܢ ܣܘܢܗܕܝܩܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ
Tim1:Epist . . . ܡ̇ܢ ܕܒܩܪܐ X XX
Tim1:Epist |L 202ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܠܡ ܒܝ
Tim1:Epist ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ 0ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܘܐܢܝܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ
Tim1:Epist 52 , 10ܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
Tim1:Epist ܘܒܬܟܬܘܫ̇ܐ . 10ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܗܘܢܐ̈ .
Tim1:Epist 1 , 11ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܕܡܠܬܐ
Tim1:Epist 6 , 11ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ³⁵⁵ܕܥܒ̣ܕܐ ܕܒܕܝܬܩܐ
Tim1:Epist 47 , 11ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܪ
Tim1:Epist ܡܕܡ ܡܚܘܝܐ 11ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܚܝܘܬܐ
Tim1:Epist 5 , 11ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡܪ ܝܢ
Tim1:Epist ܆ ܠܘ 11ܢܩܒܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܟܪܢܐܝܬ ܕܝܢ
Tim1:Epist . ܗܘ̇ 12ܕܢܦ̇ܩ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܥܕܢ :
Tim1:Epist , 8 12ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ |M 808b|ܐܬܘ
Tim1:Epist 4 , 12ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܆
Tim1:Epist , 2 12ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ
Tim1:Epist 3 , 13ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܓܢܣܐ̈ ܘܐܪܝܝXܛܘܛܠܝܩܘ̈
Tim1:Epist ܕܡܛܠ |X 148b|ܕܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܪܫܐ ܗ̣ܘ ܕܡܬܚܙܝܢܐ̈
Tim1:Epist 3 , 14ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ : ܘܐܚܪܢܐ̈
Tim1:Epist |ܩ |X 152ܘܠܩܠܝܠܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩܝܣܐ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܦܪܙܠܐ