simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . ]ܐܝܟ ( ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ
ThdrMops:ComPs ܒܬܪ ܩܠܝܠܐܡ̣ܪ . ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬܬܗ ܢܦܫܗ
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܠܡܦܫ ܡܢ
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ
ThdrMops:ComPs . ܡܛܠܡܛܠ̈ X²ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥܐܢܐ ܠܥܠܬܗ ܕܡܣܡ
ThdrMops:ComPs ܡܦܬܟܐܝܬ . ܐ ܡ̇ܢ ܕܙܕܩܐܝܬ ܘܠܚܡܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ̈
ThdrMops:ComPs ܩ̇ܪܐ ( ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܕܩܐܝܬ . ܘܒܕܝܢܐ
ThdrMops:ComPs . . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܫܐ ܠܒܪ ܡܢ
ThdrMops:ComPs . . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡܐܝܬ ܥܠ ܐܦܝ̈
ThdrMops:ComPs ܐܡܪܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܟܠ ܡܫܡܠܐ
ThdrMops:ComPs ܒܡܢܝܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ
ThdrMops:ComPs ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ܡܨܝܐ
ThdrMops:ComPs ܕ̣ܒܙܕܩܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܙܒܬ ܐܢܘܢ ܠܪܫܢܐ̈
ThdrMops:ComPs ܕܐܝܬܝܗܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܒܫܪܪܐ
ThdrMops:ComPs ܕܝܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈
ThdrMops:ComPs ܕܠܩܘܒܠܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܟܕ ܠܐ
ThdrMops:ComPs ܕܡܘܠܟܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܬܡܢ
ThdrMops:ComPs ܕܥܡܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈
ThdrMops:ComPs ܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܗ̇ܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܫܐ̇ܠ
ThdrMops:ComPs ܗܢܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܢܚܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈