simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܟܗܢܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܥܒ̇ܪ ܥܠ
SynWestSyr ܀ ܡܒ . ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܚܪܪ ܥܒ̣ܕܐ
SynWestSyr ܩܘܪܒܢܐ ܡܬܩܪܒ : ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ
SynWestSyr ܩܕܝܫܬܐ ܆ ]ܕܩܕ[ܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
SynWestSyr : ܒܛܝܠܬܐ X ܡ̇ܢ ܬܗܘܐ ܟܝܪܛܘܢܝܐ .
SynWestSyr ܕܢܬܐܠܨܘܢ : X0ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܆
SynWestSyr ܝXX . XXX1ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ
SynWestSyr XX . XXX1ܡܨܠܐ ܡ̇ܢ ܟܗܢܐ X ܨܠܘܬܐ
SynWestSyr ܡܫܡܠܝ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ
SynWestSyr X . ¹X1 ܡ̇ܢ ܐܫܬܐܠܝܢܢ . ܘܐܢܗ̣ܘ
SynWestSyr ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ . ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܣ̇ܐܡ ܕܠܕܐܝܟ
SynWestSyr ܕܡܫܬܥܠܐ . ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܫܠܝܛܐ .
SynWestSyr ܐܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ .
SynWestSyr ܚܕܬܐ : ܐܘܐܢܓܠܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܒܥܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
SynWestSyr ܒܝܕܥܬܐ : ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܐܣܐ ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܫܬܐ
SynWestSyr ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܒ̇ܛܠ ܆ ܘܢܥܡܕܘܢ
SynWestSyr ܒܙܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܕܓܒܪܐ
SynWestSyr ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܫܦܝܪܘܬ
SynWestSyr ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܝܕܐ̈ ܚܢܦܝܐ̈ ܘܝܘܕܝܐ̈
SynWestSyr ܕܠܘܚܝܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ