simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܓܪܝܓܪܝܘܣ X -- ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆
SevAnt:Epist ܡܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ . ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܡܕܡ
SevAnt:Epist ܕܗܘܢܐ ܕܒܢ : ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
SevAnt:Epist ܗ̇ܢܘ ( X ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ
SevAnt:Epist ܇ X X ܡ̇ܢ ܬ̇ܒܥܝܢܢ ܕܬܬܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ
SevAnt:Epist : ܕܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܡܥܕܝܢ
SevAnt:Epist ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ
SevAnt:Epist ܒܪܝܩܝܢܐ ܆ ³ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܡܥܐ ܒ̇ܪܝܐ
SevAnt:Epist ܠܗ : ¹ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܠܐܠܗܐ
SevAnt:Epist . ܗܟܢܐ ¹ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܨܡܚܐ̣ ܗ̇ܝ ܕܒܪ
SevAnt:Epist . ܗܟܢܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܟ Xܒܢܒܝܐ
SevAnt:Epist ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܆ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܩܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐ̇ܬܟܢܫܘ
SevAnt:Epist : ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܡ̇ܢ ܕܒܣܝܠܝܘܣ ܘܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝܗܘܢ̈
SevAnt:Epist ¹²ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ
SevAnt:Epist ܐܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܫ̣ܘX ܒܝܕ ܗܢܝܝܢ̈
SevAnt:Epist ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ²ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ
SevAnt:Epist ܡܝܩܪܝܢܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡ ܝܘܡܐ ܡܝܩܪܐ
SevAnt:Epist ܨܘܒܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܡܕܓܠ ܡ̇ܢ