simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܒܗܘܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܝܠܝܕܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܕܫܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܟܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܢܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ ܣܝܡܝܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܢܟܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܦܠܓܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܪܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܕܡܘ ܐܬܐܡܪܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܣܟܠܬܐ ܐܬܚܫܒܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܫ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܙܡܢܢܐ ܕܚܘܣܪܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܬܩܬ ܒܗܠܝܢ ܕܣ̇ܓܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܨܪܬ ܐܠܗܘܬܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܗ̇ܝ ܕܡܒܣܪܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܬܬܘܕܝܐ ܒܨܪܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܛܠ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܕܘܟ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܚܕܐ ܡܫܘܕܥܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܡܨܥܬܐ ܫܒ̇ܩܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܬܝܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܟܚܕܐ ܘܐܢܫܐܝܬ ܐܠܗܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܤܛܪ ܡܢ ܓܒܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܐ