simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܛܪܘܢܐ̈ . ܡ̇ܢ ܓܝܪܐܪܐ ܢܦܝܣܝܘܗܝ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [X]ܥܘܬܕܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܐܬܚܙܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܟܐ . [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐܠܗܐ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . XX [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠܬ ܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . Xܝ [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܝܢܐ ܕܣܝܡܐ ܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . Xܢ [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ : ܡܪܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܇ Xܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܒܥܐܕܐ ܗܢܐ ܩ̇ܒ̣ܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܠܗ ²ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܣܠܝܢܢ ܇ ܘܠܨܘܡܝܗܘܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܦܢ ܕܢܬܚܘܐ ³ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܠܗܐ ܇ ¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܗܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܚܝܩܝܢܢ . ¹ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ²ܠܛܘܦܣܐ̈ ܘܠܛܠܢܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ Xܕܡܦܠܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܪܓܝܘܗܝ ܗܘܐ ܠܥܢܝܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܛܪܐ ܐܚܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܣ̇ܦܩ ܕܢܐܡܪ ܡܕܡ·
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܝܪܐ ܕܡ̇ܓܥ̣ܨ ܆ ܡ̇ܢ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܠܡܚܒܨ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡ̇ܚܫܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢ̣ܣܦܩ ܗܘܐ ܕܢ̇ܪܬܝܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܡ̇ܡܠܟܐ ܆ ܡ̇ܢ ܢܦ̇ܚܡ ܐܘ ܢ̣ܪܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܨܛܒܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ