simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
PhiloxMab:TenMem X 1ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܀ 262ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܬܦܪܩܘ ܒܗ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡ̇ܢ X ܕܡܥܒܪ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem XX ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܢܬܕܡܐ ܠܐܚܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܢܬܒ̇ܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܝXXXX 0 ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܠܒܬܘܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܬܢܝ ܀ 18ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܬܝܕܥ ܠܟ
PhiloxMab:TenMem ܚܠܦܝܢ ܀ X ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܪܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܘ ܆ ³¹ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕ
PhiloxMab:TenMem ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ ¹⁷ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem 1ܕܓܪܝܓܘܪܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܝ̇ܠܕܬ
PhiloxMab:TenMem ܘܠܐ ܐܝܕܥܬܢܝ ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚܙܐ ܚ̇ܙܐ
PhiloxMab:TenMem ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘ . ܐ̇ܡܪܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܫܬܡܥܬ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܟܬܒ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܚܕܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܩܝܪ ܗ̣ܘ X
PhiloxMab:TenMem ܚܠܦܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥܐܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈