simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܬܪܬ̈ ܢ 10ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ̣ܚܣܟܘܢ ܘܠܐ ܢܬܦ̣ܠܦܠܘܢ
JnEph:EccHist ܕܢ̇ܣ̣ܗܕ ܒ̇ܥܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܥ̣ܘܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ
JnEph:EccHist ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܡ̇ܢ ܡ̇ܙܒܢ ܩܪܡ̇ܣܐ̈ ܆
JnEph:EccHist ܗܠܝܢ ܐܬ ܐ̣ܡܪ ܡ̇ܢ ܠܥܠ ܃ ܘܙܥܘܪܐ̈
JnEph:EccHist ܕܐ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܐ̣ܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܡܢ ܡ̇ܠܟܐ
JnEph:EccHist ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܒܝ̣ܥܝܘܬܐ ܚ ܠܦܝܗ̇
JnEph:EccHist ܫܡܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܟ ܐܬܬ̣ܚܕܬܬ̇ ܡ̇ܠܟܘܬܗ
JnEph:EccHist ܐܢܘܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܒܩܢܘܢ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܗ ܬܚ̣ܝܬ ܦܠܛܝܢ
JnEph:EccHist ܒܡ̇ܥܠܬܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܓ̣ܗܝܘ ܡܢ ܟܘܠܗ̇
JnEph:EccHist ܠܪܗܘܡܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܛܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܢܦ̇ܘܩ
JnEph:EccHist ܠܫܪܪܗܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒܝܐ̈ ܘܚܙ̇ܝܐ̈ ܕܟܠܗܝܢ
JnEph:EccHist ܕܒܥ̇ܪܝܪܝ̣ܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ
JnEph:EccHist ܗܘܬ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܝܐ ܐ̣ ܬܘܗܝ
JnEph:EccHist ܢܬ̇ܚܦܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܛܝ̣ܪ ܗܘ ܕܝܢ̣ܗܝܢ
JnEph:EccHist ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܃
JnEph:EccHist ܆ ܗܝ̇ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ
JnEph:EccHist ܝX ܘܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗ ܗܘ̣ܦܟܗ ܘܟܠܗܘܢ
JnEph:EccHist ܕܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܒܚܘ̣ܫܒܐ ܡ̇ܢ ܟܣ̣ܝܐ ܆ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܠܗ̇ ܆ ܒܢ̣ܛܘ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܗܘܗ̇ ܗܘܘ̣ ܐ̇ܢܣܛܣܝܐ