simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇
IsaacNin:memColl . X4 17ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ
IsaacNin:memColl ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈
IsaacNin:memColl ܒܐܢܫ ܀ 26ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܬܒܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܢܫܒܘܩ . 34ܕܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܚܛܝܐ ܗܘ
IsaacNin:memColl ܫܐܝܠܐܝܬ ܀ 39ܘܒܕܓܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܓܗ
IsaacNin:memColl ܀ ¹̈⁰ 3ܙܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܥܢܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ]ܗܢܘܢ
IsaacNin:memColl ܢܣܦܩ ܀ 4ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ
IsaacNin:memColl ܘܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ
IsaacNin:memColl . ܒܕ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܢܘܢ
IsaacNin:memColl ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ
IsaacNin:memColl ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ .
IsaacNin:memColl ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ
IsaacNin:memColl ܪܡܙܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܐܘ
IsaacNin:memColl ܐܠܗܝ̇ܐ ܡܚ̇ܠܛܝܢ· ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܚ ܒܗܘܢ ܪܝܫܐܝܬ76X
IsaacNin:memColl . ܒܕ ܒܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܇ mܛܝܒܘܬܐ