simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܘ̇ܠܐ . ¹¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܪܢܐ ¹²ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ܘ
HistChurchEast ܕ ܬܠܬܐ̈ ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܕܒܦܓܪܐ ܚܫ̇ܘܫܐ
HistChurchEast ܕ ܐXܒܟܐ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܡܢ ܒܬܪ
HistChurchEast ܥܠ ܪܫܗܘܢ ܀ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܕܫ̇ܡܥ ܠܝ
HistChurchEast ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ ܒܐ ܒܟܘܢ
HistChurchEast ܒܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܝܢ . ܘܒܗܠܝܢ
HistChurchEast ܒܗܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠܘܗܝ ܡ̇ܠܟ
HistChurchEast ܟܝܢܝẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܘܕܦܗ
HistChurchEast ܡܙܕܥܙܥܢܝܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܥܬܩ̣ܬ ܘܣܐܒܬ .
HistChurchEast ܕܪܘܫܥܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܥܦܐ ܥܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ
HistChurchEast ܝܢܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܒܥܝܢܝܢ̈ ܕܥܠܝܗܝܢ
HistChurchEast ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
HistChurchEast ܗ̇ܘ ܕܡܢܣܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܟ̣ܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ
HistChurchEast ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܕܢܗܘܝܝ̣̇Ẍ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܥܒܕ̈ ܢ
HistChurchEast ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܕܡ ܚܣܝܪ ܠܗܠܝܢ
HistChurchEast ܐܦ ܠܦܠܘܝܢܘXܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܬܪܝܢ̈
HistChurchEast ܒܝܫܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܚ̇ܙܐ X
HistChurchEast ܗܠܝܝܢ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ
HistChurchEast ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝ̇ܢ ܐܢܬܘܢ .
HistChurchEast ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܢܝ . ܠܐ