simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܐܗܦܘܟ ܠܝ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ܠܝ
GanBus ܓܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܡ̇ܢ ܠܡ ܢܐܡܪ ܕܙܟܝ
GanBus ܘܐܡܪ̣ ܠܗ : ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈
GanBus ܠܒܝܬܗ . X27ܕܘܟܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܬܐ ܒܚܕ ܬܫܪܝ
GanBus ܥܠܠܬܐ̈ . ²¹ܚܕܐ ܡ̇ܢ : ²²ܡܛܠ ܕܡܢ
GanBus . ¹ܐܠܐ ²ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܡܢ
GanBus ܡܕܡ . ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܩܕܡ ܣ̣ܡ
GanBus ܕܚܘܣܝܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܕܢܫܪܐ
GanBus ܚܒܪܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܗܘ
GanBus ܠܒܠܥܡ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܗܘܐ
GanBus ܪܘܚܢܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܢܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ
GanBus ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܗ .
GanBus ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ ܕܠܘܬܗܘܢ ܗܘ
GanBus ܘܠܬܡܪ ܦܫܩܘܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ¹²ܕܗ̣ܝ ܩܪܝܐ ܠܗ
GanBus ܠܡ ܓܝܪ ܐܡܪ̣ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ̣ ܘܗܝܕܝܟ⁴ܘܕܗܫܐ ܫܘܐ
GanBus ܒܕܪܓܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܒܪܝܠ ܗ̇ܘ ܛܒܝܒܐ
GanBus ܘܐܫܠܡ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܒܪܝܠ ܐܫܠܡܘ
GanBus ܒܣܡܐ . ܐܢܫܝܢ̈̈ ܡ̇ܢ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ
GanBus ܐܒܐ : ܐܬܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ
GanBus ܕܘܟܬܐ . ܒܐܘܪܫܠܡ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܫܠܝܡ ܕܒܐܪܥܐ