simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . ܒܡܐܡܪܐ . ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ
Elia:epLeonḤar ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar ܟܪ ܓܪܓܘܪܝܘܣ X ܡ̇ܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ XXXX
Elia:epLeonḤar ܡܣܬܕܩ X Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܒܐܕܫܐ ܡܬܝܕܥ Xܘܕܡܬܐܡܪ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܢܫ ܒܪ
Elia:epLeonḤar ܫܘܐX . Xܢܢ ܡ̇ܢ ܐܠXܘX ܘܐܢܫܘܢܐ .
Elia:epLeonḤar . ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܪܦܓܪܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ . ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ
Elia:epLeonḤar ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܓܫܡ ܡܠܬܐ X
Elia:epLeonḤar ܕܨܝܕ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar . ܪܠܚܡܐܝܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡܝܩܢܢܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ
Elia:epLeonḤar ܐܢܫܝܬܐ . ܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܠܐ
Elia:epLeonḤar ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܆ ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ .
Elia:epLeonḤar ܪܦܪܨܘܦܐ̈ X ܐܬܝܕܥܬ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar X ܡܬܬܘܕܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ
Elia:epLeonḤar ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ